Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.52-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (52) 2018
Selected predictors of the evaluation of credibility of information on food packaging among processors and distributors
(Wybrane uwarunkowania oceny wiarygodności informacji na opakowaniach żywności wśród przetwórców i dystrybutorów)

Autorzy: Paweł Bryła
Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Słowa kluczowe: informacje opakowanie etykietowanie żywności oświadczenia zdrowotne oświadczenia żywieniowe marketing żywności
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (7-15)
Klasyfikacja JEL: Q13 M31 D83 L66 L81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie problemu wiarygodności informacji umieszczanych na opakowaniach produktów żywnościowych z perspektywy przetwórców i dystrybutorów żywności w Polsce. Z wykorzystaniem metodyki CAWI uzyskano 78 wypełnionych kwestionariuszy. Posłużono się korelacjami, statystykami t, analizami ANOVA oraz prostymi i wielorakimi regresjami. W modelu regresji wielorakiej przetestowano serię predyktorów wiarygodności. Otrzymano model z pięcioma statystycznie istotnymi zmiennymi niezależnymi. Obejmują one: 1) przekonanie, że liczba oświadczeń żywieniowych jest odpowiednia; 2) zrozumiałość informacji na opakowaniu; 3) udział produktów z oświadczeniami zdrowotnymi w ofercie badanych przedsiębiorstw; 4) samoocenę zdrowotności własnego sposobu odżywiania się i 5) staż pracy respondentów w badanych firmach. Zauważono, że postrzegana wiarygodność wzrasta wraz ze wzrostem wartości zmiennych 1, 2 i 4, a spada przy wzroście zmiennych 3 i 5.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anania, G., Nisticò, R. (2004). Public regulation as a substitute for trust in quality food markets: What if the trust substitute cannot be fully trusted? Journal of Institutional and Theoretical Economics, 160 (4), 681‒701.
2.Atkinson, L., Rosenthal, S. (2014). Signaling the green sell: The influence of eco-label source, argument specificity, and product involvement on consumer trust. Journal of Advertising, 43 (1), 33‒54.
3.Bryła, P. (2012). Charakterystyka marketingu regionalnych produktów żywnościowych we Francji – wyniki badania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 709. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 23, 143‒159.
4.Bryła, P. (2015a). Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych ‒ perspektywa sprzedawcy i konsumenta. Lodz: Lodz University Press.
5.Bryła, P. (2015b). The role of appeals to tradition in origin food marketing: a survey among Polish consumers. Appetite, 91, 302‒310.
6.Bryła, P. (2016). Organic food consumption in Poland: motives and barriers. Appetite, 105, 737‒746.
7.Bryła, P. (2017). The perception of EU quality signs for origin and organic food products among Polish consumers. Qualityn Assurance and Safety of Crops & Foods, 9 (3), 345‒355.
8.Chan, C., Patch, C., Williams, P. (2005). Australian consumers are sceptical about but influenced by claims about fat on food labels. European Journal of Clinical Nutrition, 59, 148‒151.
9.Charlebois, S., Schwab, A., Henn, R., Huck, C. (2016). Food fraud: An exploratory study for measuring consumer perception towards mislabeled food products and influence on self-authentication intentions. Trends in Food Science and Technology, 50, 211‒218.
10.Derby, B., Levy, A. (2001). Do food labels work? In: Bloom, P., Gundlach, G. (eds.), Handbook of Marketing and Society. Thousand Oaks: Sage.
11.Garretson, J., Burton, S. (2000). Effects of nutrition facts panel values, nutrition claims, and health claims on consumer attitudes, perceptions of disease-related risks, and trust. Journal of Public Policy & Marketing, 19 (2), 213‒227.
12.Messer, K., Costaningro, M., Kaiser, H. (2017). Labeling food processes: The good, the bad and the ugly. Applied Economic Perspectives and Policy, 39 (3), 407‒427.
13.Naylor, R., Droms, C., Haws, K. (2009). Eating with a purpose: Consumer response to functional food health claims in conflicting versus complementary information environments. Journal of Public Policy & Marketing, 28 (2), 221‒233.
14.Nestorowicz, R. (2014). Aktywność informacyjna konsumentów na rynku żywności prozdrowotnej – wybrane aspekty. Marketing i Rynek, 11 (CD).
15.Nilsson, H., Tunçer, B., Thidell, Å. (2004). The use of eco-labeling like initiatives on food products to promote quality assurance – is there enough credibility? Journal of Cleaner Production, 12 (5), 517‒526.
16.Sønderskov, K., Daugbjerg, C. (2011). The state and consumer confidence in eco-labeling: organic labeling in Denmark, Sweden, The United Kingdom and The United States. Agriculture and Human Values, 28 (4), 507‒517.
17.Staniewska, K., Panfil-Kuncewicz, H., Staniewski, B., Mieczkowska, M. (2010). Postrzeganie informacji żywieniowej przekazywanej za pomocą różnych form przekazów komercyjnych. Zeszyty Naukowe Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 86, 117‒127.
18.Thorsøe, M., Christensen, T., Povlsen, K. (2016). “Organics’ are good, but we don’t know exactly what the term means!” Trust and knowledge in organic consumption. Food, Culture & Society, 19 (4), 681‒704.
19.Tonkin, E., Meyer, S., Coveney, J., Webb, T., Wilson, A. (2016). The process of making trust related judgements through interaction with food labelling. Food Policy, 63, 1‒11.
20.Velčovská, Š., Del Chiappa, G. (2015). The food quality labels: Awareness and willingness to pay in the context of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63 (2), 647‒658.
21.Velčovská, Š., Sadílek, T. (2014). The system of the geographical indication – important component of the politics of the consumers’ protection in European Union. Amfiteatru Economic, 16 (35), 228‒242.
22.Wills, J., Schmidt, D., Pillo-Blocka, F., Cairns, G. (2009). Exploring global consumer attitudes toward nutrition information on food labels. Nutrition Reviews, 67 (suppl. 1).
23.Wongprawmas, R., Padilla Bravo, C., Lazo, A., Canavari, M., Spiller, A. (2015). Practitioner’s perceptions of the credibility of food quality assurance schemes: Exploring the effect of country of origin. Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, 7 (5), 789‒799.