Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Motywy wprowadzania nowych pozycji asortymentowych w podmiotach handlu detalicznego żywnością

Autorzy: Piotr Cyrek
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: asortyment oferta handlowa handel detaliczny motywy handel żywnością
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (277-287)
Klasyfikacja JEL: L81 M21 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule na podstawie wyników badań własnych, realizowanych metodą wywiadu bezpośredniego wspomaganego kwestionariuszem, weryfikacji poddano motywy, które brane były pod uwagę przez przedsiębiorców handlu detalicznego w procesie kompozycji asortymentu. Przyjęto przy tym założenie, że motywy te są zdywersyfikowane w przypadku różnych grup produktów. W analizie wykorzystano zestaw cech klasyfikacyjnych podmiotów, który umożliwił poszukiwanie związków między przyjętymi rozwiązaniami w zakresie polityki asortymentowej a wynikami ekonomicznymi i pozycją rynkową badanych firm. Klasyfikacja według miejsca realizacji sprzedaży pozwoliła wykazać różnice w motywach zmian w asortymencie firm działających na terenach o różnym stopniu zurbanizowania. Badanie własne przeprowadzono w 2015/2016 roku na grupie 321 podmiotów handlu detalicznego funkcjonujących w województwie podkarpackim, w których ofercie znajdowały się produkty żywnościowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cox, R., Brittain, P. (2000). Zarządzanie sprzedażą detaliczną. Warszawa: PWE.
2.Grzesiuk, A. (2000). Trafić z asortymentem. Marketing w Praktyce, 3 (31), 35‒38.
3.Hutt, M.D., Speh, T.W. (1997). Zarządzanie marketingiem. Warszawa: PWN.
4.Łukasik, P. (2008). Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
5.Mikołajczyk, J. (2008). Oferta asortymentowo-usługowa. W: M. Sławińska (red.), Kompendium wiedzy o handlu (s. 128‒133). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Mruk, H., Rutkowski, I.P. (1999). Strategia produktu. Warszawa: PWE.
7.Olejniczak, T. (2008). Badanie postrzegania innowacji produktowych na rynku żywności. W: S. Kaczmarczyk, M. Schulz (red.), Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy). Toruń: Dom Organizatora.
8.Pilarczyk, B., Sławińska, M., Mruk, H. (2001). Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
9.Waniowski, P., Sobotkiewicz, D., Daszkiewicz, M. (2010). Marketing. Teoria i przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Placet.