Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-14
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (42) 2016
Multicentryczność regulacji prawnej usługi przewozu osób
(The Plurality of the Deciding Centers in the Law System Concerning Services of Passengers Carriage)

Authors: Krzysztof Wesołowski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: passengers carriage contracts law system multi-center regulation
Year of publication:2016
Page range:15 (201-215)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper points to problems arising from multi-center and multi-level regulation of contracts of carriage of passengers after the entry into force of regulations issued by the institutions of the European Union. The provisions of various acts, enacted by various institutions at different times, being subject to different rules of interpretation apply to one contract of carriage. EU Regulations refer to different and inconsistent criteria of validity which are not always easy to verify. Moreover, those regulations allow the temporary exemptions from their application, which arise from the provisions of domestic law, other than the provisions governing contracts of carriage. The author describes consequences of the adopted method of protection of passengers in the European Union. The paper includes also some comments on the development prospects of the passengers protection system in the European Union law for the purpose of ensuring not only the high level of such protection, but also the clarity of the solutions and their effectiveness.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ambrożuk, D. (2014). Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób. W: T. Kocowski, K. Marak (red.), Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław.
2.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe – Komentarz. Warszawa.
3.Gospodarek, J. (2011). Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej. W: G. Rosa, A. Smalec, M. Wanagos (red.), Konsument na rynku usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 694. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 22, Szczecin.
4.Jak szybko pasażer musi żądać odszkodowania za odwołany lot. Pobrano z: www.rp.pl/artykul/954351.html?print=tak&p=0.
5.Kalisz, A. (2007). Multicentryczność systemu prawa polskiego a działalność orzecznicza Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4.
6.Koziński, M.H. (2010). Odpowiedzialność cywilna morskiego przewoźnika pasażerów według prawa Unii Europejskiej. Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni 25. Gdynia.
7.Łętowska, E. (2005). Multicentryczność współczesnego systemu prawa i wykładnia jej przyjazna. W: L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana. Kraków.
8.Łętowska, E. (2005). Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje. Państwo i Prawo 4.
9.Ogiegło, L. (2008). O stosowaniu przepisów części szczegółowej zobowiązań. W: E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski (red.), Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów. Wrocław 25–27.09.2008.
10.Pavliha, M. (2013). Enlightenment of the European Attitude Towards Passanger Richts: In dubio pro consumatore. European Transport Law, 226–245.
11.Polz, P. Jęndrzejczak, K. (2014). Odszkodowania dla pasażerów opóźnionych/odwołanych lotów na gruncie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 – droga administracyjna czy cywilnoprawna. Radca Prawny, 145.
12.Rajski, J. (1969). Odpowiedzialność cywilna przewoźnika samochodowego. Nowe Prawo, 3.
13.Stec, M. (2007). O niektórych postaciach niewykonania lub nienależytego wykonania pasażerskiej umowy przewozu lotniczego (na kanwie rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej z 2004 r.). W: W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu. Warszawa.
14.Stec, M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym. Zakamycze.
15.Stec, M. (2010a). Ochrona pasażera w transporcie kolejowym w świetle Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady. W: Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Okolskiemu. Warszawa.
16.Stec, M. (2010b). Przesłanki odstąpienia od umowy przewozu w europejskim pasażerskim transporcie lotniczym w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (WE) nr 261/2004. Europejski Przegląd Sądowy, 4.
17.Stec, M. (2012). Ochrona pasażera w transporcie autobusowym w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 2011 r. nr 181/2011 dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. W: Rozprawy z prawa własności intelektualnej prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi. Warszawa.
18.Szanciło, T. (2013). Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych. Warszawa.
19.Szymajda, I., Polkowska, M. (2002). Ochrona praw pasażerów lotniczych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Studia Europejskie, 4.
20.Wesołowski, K. (2014). Konsekwencje sposobu unormowania ochrony pasażerów w prawie Unii Europejskiej. W: T. Kocowski, K. Marak (red.), Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław.
21.Żylicz, M. (2002). Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe. Warszawa.