Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 2 (43) 2016
Systemowe wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu luki finansowej
(Systemic Support of SMEs in Reducing the Financing Gap)

Authors: Wojciech Kozłowski
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania
Keywords: SME equity gap financing gap
Year of publication:2016
Page range:11 (313-323)
Klasyfikacja JEL: G18 G20 H25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article presents a critical look at the issue of the financing gap, also known as equity gap, based on empirical data. Specifies the causes of the financing gap in the national economies. It indicates trends implemented in policies of different countries in attempts to abolish the barriers to the development of the SME sector. It also indicates the possible implications for financial gap as a result of solutions adopted by the European Union.
Download file

Article file

Bibliography

1.Myers, S.C. (1984). The Capital Structure Puzzle. The Journal of Finance, 3 (39), 574–592.
2.Frank, M.Z., Goyal, V.K. (2003). Testing the pecking order theory of capital structure. Journal of Financial Economics, 2 (67), 217–248.
3.Harper, S.C. (2005). Extraordinary Entrepreneurship: The Professional's Guide to Starting an. Hoboken: Wiley.
4.Kreczmańska, K. (1996). Faktoring w teorii i w praktyce czyli o tym, jak szybko, tanio, bezpiecznie i zgodnie z prawem odzyskiwać wierzytelności. Warszawa: Wydawnictwo BART.
5.McNally, K. (2005). Corporate venture capital: bridging the equity gap in the small business sector. Londyn: Routledge Taylor and Francis Group.
6.Papadimitriou, S., Mourdoukoutas, P. (2002). Bridging the start-up equity financing gap: three policy models. European Business Review, 2 (14)/2002, s. 104-110.
7.Ruis, A., van Stel, A., Tsamis, A., Verhoeven, W., Whittle, M. (2009). Cyclicality of SME Finance. Zoetermeer: Wspólnoty Europejskie.
8.Sudoł, S. (2006). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
9.Stiglitz, J., Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Information. American Economic Review, 3 (71), 393–410.
10.Suominen, K., Lee, J. A. (2015). Bridging Trade Finance Gaps: State-Led Innovations to Bolster Exporting by Small and Medium-Sized Firms. Waszyngton: Brookings-Rockefeller.
11.Tamowicz, P. (2007), Zapotrzebowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na finansowanie kapitałem private equity/venture capital (PE/VC), Raport przygotowany na zlecenie Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki. Gdańsk: Ministerstwo Gospodarki.
12.Waligóra, T. (2013). Wprowadzenie uregulowań Bazylea III oraz jego skutki dla bankowości polskiej i europejskiej, International Business and Global Economy, 32, 202–219.
13.Watson, J. (2006). External Funding and Firm Growth: Comparing Female- and Male-Controlled SMEs. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 8 (1), 33–49.
14.Zawistowski, J. (red.). (2013), Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014–2020. Raport końcowy. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
15.Zecchini, S. (red.). (2006). The SME Financing Gap Volume I Theory and Evidence. Paryż: OECD Publishing.
16.Żołnierski, A., Zadura-Lichota, P. (red.). (2008). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007. Warszawa: PARP.