Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016 (80) cz. 1

Year of publication: 2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Jubileusz prof. zw. dr. hab. Kazimierza Sawickiego

4 (5-8) Teresa Kiziukiewicz, Stanisław Hońko More
2.

Sponsoring w księgach rachunkowych jednostki gospodarczej


(Sponsoring in the Accounting Entity)
12 (9-20) Anna Buczkowska, Anna Zbaraszewska More
3.

Wykorzystanie opcji rzeczywistych jako metody budżetowania kapitałowego – przegląd wybranych badań


(The Use of Real Options Method in Capital Budgeting Process – Recent Research Review)
9 (21-29) Dawid Garstecki More
4.

Rola rachunkowości w realizacji projektów unijnych


(The Role of Accounting in European-union-funded Projects)
10 (31-40) Waldemar Gos More
5.

Ocena wpływu zasad ujmowania umów leasingowych według MSSF 16 „Leasing” na sprawozdania finansowe wybranych spółek notowanych na GPW


(The Impact Assesments of Principles for Recognizing Leasing Contracts in Accordance With Ifrs 16 on Financial Reports of Selected Companies Listed on Warsaw Stock Exchange)
11 (41-51) Stanisław Hońko More
6.

Podatkowe aspekty zadłużenia w przedsiębiorstwie


(Tax Aspects of Debt in the Enterprise)
9 (53-61) Jolanta Iwin-Garzyńska More
7.

Ujawnienia na temat połączenia spółek w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych – wyniki badań


(Disclosures of Mergers in the Financial Statements of Public Companies – Research Results)
12 (63-74) Magdalena Janowicz More
8.

Dualizm sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych


(Dualism of Public Sector Entities’ Financial Reporting)
8 (75-82) Monika Kaczurak-Kozak More
9.

Model zbilansowanej karty wyników pracownika naukowo-dydaktycznego rozpoczynającego karierę zawodową – wybrane zagadnienia


(Model of the Balanced Scorecard for the Academinc Teacher Beginning His Career – the Selected Issues)
12 (83-94) Ilona Kędzierska-Bujak More
10.

Wykorzystanie informacji kosztowych w procesie zarządzania szpitalami w Słowenii


(Application of Cost Accounting in the Management Process in Slovenian Hospitals)
10 (95-104) Magdalena Kludacz-Alessandri More
11.

Czynniki wpływające na wdrażanie i eksploatację systemów finansowo-księgowych w małych przedsiębiorstwach w Olsztynie


(The Factors Influencing Implementation and Use of Finance-accounting Systems in Small Enterprises in Olsztyn)
11 (105-115) Mirosław Kowalewski, Henryk Lelusz, Joanna Niedzielska More
12.

Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych jednostek gospodarczych


(Changes in Accounting Act and Their Impact on Small Business Entities’ Accounting Record and Financial Reporting)
8 (117-124) Elżbieta Marcinkowska, Joanna Sawicka, Anna Stronczek More
13.

Ocena rentowności i płynności finansowej operatorów logistycznych w latach 2012–2014 na przykładzie wybranych spółek akcyjnych


(Appraisal of Profitability and Financial Liquidity of Logistics Operators in 2012–2014 on Case of Chosen Public Limited Companies)
11 (125-135) Katarzyna Michałowska, Anna Wolnowska More
14.

Ryzyko jako przedmiot badania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych


(The Risk as an Object of a Study of the Internal Audit in the Public Finance Sector)
12 (137-148) Ewelina Młodzik More
15.

System pomiaru dokonań. Diagnoza rozwiązań stosowanych w polskich przedsiębiorstwach


(Performance Measurement System . Diagnosis of Applied Solutions in Polish Companies)
14 (149-162) Wanda Skoczylas, Andrzej Niemiec More
16.

Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa pomiaru dokonań


(Critical Success Factors as a Basis for Performance Measurement)
14 (163-176) Piotr Waśniewski More
17.

Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych


(The Reporting Obligations of the Public Finance Sector Units)
12 (177-188) Kazimiera Winiarska More
18.

Wycena kapitału intelektualnego jako paradygmat współczesnej rachunkowości


(The Evaluation of the Intellectual Capital as the Paradigm of Contemporary Accounting)
12 (189-200) Tomasz Zygmański More