Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Ocena praktyk zawodowych w opinii studentów jako element doskonalenia jakości kształcenia

Autorzy: Joanna Wierzowiecka
Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe praktyki zawodowe jakość
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (247-261)
Klasyfikacja JEL: I21 I23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Realizacja praktyk zawodowych w trakcie procesu kształcenia w uczelniach wyższych jest istotnym elementem pozwalającym na ugruntowanie przez studentów zdobytej wiedzy, nabycie odpowiednich umiejętności oraz ukształtowanie pozytywnych cech osobowościowych. Celem pracy jest ocena jakości praktyk zawodowych w opinii studentów na przykładzie lądowych praktyk zawodowych realizowanych na specjalności towaroznawstwo i zarządzanie jakością na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. W artykule przedstawiono zasady ogólne organizacji praktyk oraz poddano analizie kwestionariusze ankiet wypełniane przez studentów po realizacji praktyki zawodowej w latach 2014–2016. Dodatkowo wyniki postrzegania praktyk przez studentów zestawiono z oceną wystawianą przez praktykodawców na temat sylwetek praktykantów jako przyszłych pracowników branży. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano działania doskonalące realizację praktyk zawodowych na specjalności towaroznawstwo i zarządzania jakością Akademii Morskiej w Gdyni.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jeruszka, U. (2011). Efektywność kształcenia w szkołach wyższych. Polityka Społeczna, 1, 1–7.
2.Olearnik, J. (2007). Obszary i formy działań uczelni dla wykształcenia przedsiębiorczego absolwenta. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowki, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna (s. 114–119). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
3.Pluta-Olearnik, M. (2007). Relacje partnerskie uczelni z podmiotami otoczenia a kreowanie postaw przedsiębiorczych. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowki, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna (s. 250–256). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
4.Procedura P1-4 Realizacja praktyk studenckich (2013). Akademia Morska w Gdyni. Wyd. 1 z 10.10.2013.
5.Przybył, C. i in. (2014). Raport końcowy: Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy. Warszawa: Agrotec Polska. Pobrane z: https:// www.ewaluacja.gov.pl/media/25587/rzl_281.pdf (1.07.2017). Ramowy program praktyk dla specjalności TiZJ w zakresie firm konsultingowych i certyfikujących systemy zarządzania na rok akademicki 2016/2017 (2016a). Gdynia: Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
6.Ramowy program praktyk dla specjalności TiZJ w zakresie firm produkcyjnych branży spożywczej na rok akademicki 2016/2017 (2016b). Gdynia: Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
7.Ramowy program praktyk dla specjalności TiZJ w zakresie firm rzeczoznawczo-kontrolnych na rok akademicki 2016/2017 (2016c). Gdynia: Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
8.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26.09.2016 w sprawie warunków prowadzenia studiów. Dz.U. 2016, poz. 1596.
9.Szulc, T. (2004). Dynamika przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce a realizacja procesu bolońskiego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2 (24), 7–36.
10.Ustawa z 27.07.2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.10.2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2016, poz. 1842.
11.Zasady ogólne organizacji praktyk studenckich na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (2016). Gdynia: Akademia Morska w Gdyni.