Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Podatkowoprawne instrumenty wspierania nowych inwestycji w programach pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w wybranych „uchwałach pomocowych" gmin

Autorzy: Zbigniew Ofiarski
Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji
Słowa kluczowe: pomoc publiczna zwolnienia z opodatkowania nowe inwestycje program pomocy regionalnej
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (205-218)
Klasyfikacja JEL: H25 H71 H74
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Do stanowienia podatkowoprawnych instrumentów wspierania nowych inwestycji w ramach uchwalanych regionalnych programów pomocowych jest uprawniona wyłącznie rada gminy. Instrumentami tymi mogą być tylko zwolnienia przedmiotowe z opodatkowania nieruchomości oraz niektórych kategorii środków transportu, wykorzystywanych przez przedsiębior¬ców lokalizujących nowe inwestycje na obszarze gminy. Uchwała rady gminy musi uwzględniać standardy określone w prawie unijnym oraz w prawie krajowym, w szczególności w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i rozporządzeniu Rady Ministrów określającym szczegółowe warunki udzielania takich zwolnień z opodatkowania. W podejmowanych uchwałach rady gmin najczęściej stosują instrument w postaci zwolnienia z opodatko¬wania nieruchomości i jednocześnie uzależniają to zwolnienie od określonej wartości nakładów inwestycyjnych oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy. Zwolnienia z opodatkowania są zróżnicowane pod względem czasowym i są udzielane na okres od dwóch do 15 lat. Średni okres zwolnienia z opodatkowania wynosi od trzech do pięciu lat.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błachut, M., Kaczor, J. (2013). Błędy w tytułach i podstawach prawnych aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 6, 71-82.
2.Borszowski, P. (2004). Glosa do wyroku NSA z dnia 31 stycznia 2003 r., SA/Rz 542/02. Finanse Komunalne, 9, 66-69.
3.Dowgier, R. (2010). Procedura stanowienia miejscowego prawa podatkowego a przepisy o pomocy publicznej. W: A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku. Daniny publiczne. Księga dedykowana Panu profesorowi Andrzejowi Drwiłło w 70. rocznicę urodzin (s. 323-331). Warszawa-Gdańsk: CeDeWu.
4.Dowgier, R. (2015). Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego. Białystok: Wyd. Temida 2.
5.Drzewo ska, A. (2009). Przywilej nielicznych? Pomoc regionalna na wspieranie rozwoju gospodarczego niektórych regionów UE. W: B. Kurcz (red.), Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia (s. 45-104). Warszawa: C.H. Beck.
6.Etel, L. (2009). Pomoc publiczna w uchwałach podatkowych rad gmin. Finanse Komunalne, IO, 31-39.
7.Kalinowski, M. (2012). Lokalne władztwo podatkowe a unijne zasady udzielania pomocy publicz¬nej przedsiębiorcom. Kwartalnik Prawa Podatkowego, I, 79-93.
8.Kowalczyk, R. (2009). Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały rady gminy.
9.Nowe Zeszyty Samorządowe, 6, 104-105.
10.Lachiewicz, W. (2005). Program pomocowy jako instrument udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom przez jednostki samorządu terytorialnego. Finanse Komunalne, 4, 5-12.
11.Popławski, M. (2005). Charakter ulg i zwolnień podatkowych będących pomocą publiczną. Monitor Podatkowy, 7, 31-38.
12.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej". Dz.U. 2016, poz. 283.
13.Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.06.2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020. Dz.U. 2014, poz. 878.
14.Rozporządzenie Rady Ministrów z 5.08.2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. Dz.U. 2008, nr 146, poz. 927 z późn. zm.
15.Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną. Dz.U. 2015, poz. 174.
16.Traktat z 29.12.2006 r. o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską - wersja skonsolidowana. Dz.Urz. UE. C nr 321E, s. 1.
17.Uchwała Rady Gminy Ciechocin z 24.07.2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Ciechocin. Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2015, poz. 2456.
18.Uchwała Rady Miasta i Gminy Prusice z 27.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Prusice. Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego 2016, poz. 649.
19.Uchwała Rady Miasta Lublin z 26.03.2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedSiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w Lublinie. Dz.Urz. Woj. Lubelskiego 2015, poz. 1253.
20.Uchwała Rady Miasta Płocka z 25.03.2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w granicach Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego 2014, poz. 3619.
21.Uchwała Rady Miasta Puławy z 24.06.2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo¬ści w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice w Puławach. Dz.Urz. Woj. Lubelskiego 2015, poz. 2154.
22.Uchwała Rady Miasta Włocławek z 23.06.2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy. Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2015, poz. 2060.
23.Uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie z 25.11.2015 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Grodków. Dz.Urz. Woj. Opolskiego 2015, poz. 3004.
24.Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie z 15.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Krotoszyn. Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego 2014, poz. 3277.
25.Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z 25.02.2015 r. w sprawie udzielania przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2015, poz. 1089.
26.U chwała Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 .12. 2016 r. w sprawie przyjęcia pro gram u regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Orzysz. Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2017, poz. 65.
27.Uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy z 31.03.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regio-nalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji. Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego 2014, poz. 1958.
28.Uchwała Rady Miejskiej we Wrześni z 24.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września. Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego 2014, poz. 1149.
29.Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie z 30.01.2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieru-chomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Wschowa. Dz.Urz. Woj. Lubuskiego 2014, poz. 379.
30.Uchwała RIO w Białymstoku z 4.01.2016 r. 48/16, Legalis nr 1428151.
31.Uchwała RIO w Olsztynie z 16.06.2016 r. 0102-295/16, Legalis nr 1507628. Uchwała RIO w Rzeszowie z 28.06.2016 r. XIV/2012/2016, Legalis nr 1508543.
32.Ustawa z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych. Dz.U. 2016, poz. 716 z późn. zm.
33.Ustawa z 2.10.2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
34.Dz.U. nr 188, poz. 1840 z późn. zm.
35.Ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2017, poz. 201 z późn. zm.
36.Ustawa z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Dz.U. 2016,
37.poz. 1808 z późn. zm.
38.Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2016, poz. 446 z późn. zm. Wyrok NSA z 6.05.2016 r. II FSK 2217/14, OwSS 2016, nr 4, s. 105.
39.Wyrok WSA w Białymstoku z 6.09.2007 r. I SA/Bk 358/07, LEX nr 372590. Wyrok WSA w Poznaniu z 11.05.2009 r. I SA/Po 1572/08, Legalis nr 171312.