Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Polityka innowacyjna i funkcjonowanie centrów badawczo-rozwojowych w Polsce

Autorzy: Adam Rosiński
Słowa kluczowe: polityka innowacyjna centrum badawczo-rozwojowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (95-110)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest opis centrum badawczo-rozwojowego będącego instrumentem polityki innowacyjnej państwa w Polsce. Zdefiniowano w nim status takiego centrum oraz opisano wymagania potrzebne do uzyskania tego statusu, a także preferencje i obowiązki związane są z jego posiadaniem. W artykule przedstawiono również dane dotyczące liczby przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo-rozwojowych w Polsce oraz w jej poszczególnych regionach w latach 2008–2013.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.
2.Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, red. J. Perenc, J. Hołub-Iwan, C.H. Beck, Warszawa 2011.
3.Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2011.
4.Markiewicz J., Instytucje otoczenia biznesu. Rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP ma przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
5.Niedzielski P., Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, PTE, Szczecin 2013.
6.Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T., Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
7.Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
8.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie funduszu innowacyjności, DzU z 2009 r., nr 143, poz. 1171 z późn. zm.
9.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU z 1991 r., nr 9, poz. 31 z późn. zm.
10.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, DzU z 1984 r., nr 52, poz. 268 z późn. zm.
11.Ustawa z dni a 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, DzU z 2010 r., nr 96, poz. 618 z późn. zm.
12.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, DzU z 2010 r., nr 96, poz. 615 z późn. zm.
13.Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU z 2008 r., nr 116, poz. 730 z późn. zm.
14.Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, DzU z 2002 r., nr 200, poz. 1682 z późn. zm.
15.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2196/11