Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-36
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 126 (2) 2017
Wsparcie merytoryczne zarządzania w programie pomocy młodym przedsiębiorcom
(Factual support in the field of management in support program for young entrepreneurs)

Authors: Karol Kuczera
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Organizacji i Zarządzania
Keywords: institutional support for young entrepreneurs business support institutions
Year of publication:2017
Page range:10 (361-370)
Klasyfikacja JEL: M13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents a vital role of institutional support for young entrepreneurs to give them the opportunity to obtain factual knowledge in such contemporary business concepts as network organisations, virtual organisations and business models. The discussion is based on trends in business as well as on the survey run by the author.
Download file

Article file

Bibliography

1.Budziewicz-Guźlecka, A. (2013). Wiedza i kapital ludzki czynnikiem rozwoju przemysłów kre-atywnych. W: J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak (red.), Przemysł kreatywny Ekonomia na styku kultury i biznesu (s. 89). Zielona Góra: MajUS s.c.
2.Czaplewski, M. (2016). E-commerce w Polsce i w Danii - istniejący stan i jego ocena.
3.Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 23-31.
4.Czaplewski, M. (2016a). E-commerce in Poland and Demnark - comparative analysis and devel-opment trends. The Business & Management Review, 7 (5), 399-403.
5.Drab-Kurowska, A. (2011). Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marke-tingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 68, 674--681.
6.Dziembek, D. (2010). Poziomy informatyzacji organizacji wirtualnej. W: L. Kiełtyka, R. Kucęba, W. Jędrzejczyk (red.), IT w organizacjach gospodarczych. Wybrane zagadnienia (s. 79-89). Toruń: TNOIK.
7.Jabłoński, A. (2014). Projektowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw. Ekonomika i Organi¬zacja Przedsiębiorstwa, 5, 22-23.
8.Kotylak S. (2009). Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa infor-macyjnego. Zeszyty Naukowe US, nr 544, Szczecin.
9.Kuczera, K. (2014a). Koncepcja wirtualnego organizowania jako odpowiedź na potrzebę ela-styczności firm. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 808. Ekonomiczne Pro¬blemy Usług, 112, 351-359.
10.Kuczera, K. (2014b). Organizacja wirtualna - teoria a praktyka biznesu. Ekonomika i Organiza¬cja Przedsiębiorstw, 5, 5-20.
11.Kuczera, K. (2016). Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odnośnie modeli biznesu - wnioski z badań. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 299- 308.
12.Mastalerz, M.W. (2016). Zwinne podejście do zarządzania wirtualnym zespołem projektowym.
13.W: Frączkowski K., Mastalerz M. W. i in., (red.), Zarządzanie zespołami projektowymi (s. 6-27). Warszawa: Texter.
14.Niemczyk, J. (2006). Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych.
15.Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu, s. 24.
16.Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gli¬wice: Helion.
17.Pluta, A. (2015). Organizacja działająca pod presją czasu - szanse i zagrożenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 849. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzą-dzania, 39 (4), 263-275.
18.Swacha, J. (2016). Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw polskiego sektora techno¬logii informacyjnych na tle europejskich liderów. Przegląd Organizacji, I, 37-44.
19.Tarnawa, A, Węcławska, D., Zadura-Lichota, P., Zbierowski, P. (2016). Raport z badania Global
20.Entrepreneurship Monitor - Polska 2015. Warszawa: PARP, s. 10.
21.Strategii Rozwoju Szczecina 2025 (2011). Szczecin: Urząd Miejski, s. 12. ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database ( 1O.O1.2017). Karta Młodego Przedsiębiorcy, kmp.nysa.pl/opis-programu (10.01.2017).