Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
Assessment of the possibility of tourism development in Białowieża Forest after the spruce bark beetle outbreak
(Ocena możliwości rozwoju turystyki w Puszczy Białowieskiej po gradacji kornika drukarza)

Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (147-155)
Klasyfikacja JEL: O30 Q10 L83
Słowa kluczowe: Puszcza Białowieska tereny leśne ruch turystyczny turystyka
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: MIKOŁAJ JALINIK
Białystok University of Technology in Hajnówka Faculty of Forestry

BOLESŁAW HRYNIEWICKI
Ziemia Podlaska School Complex no. 4 in Bielsk Podlaski

Abstrakt

Rozwój turystyki uzależniony jest w znacznym stopniu od środowiska przyrodniczego, ale i przyroda zależy od ruchu turystycznego. Obszar Puszczy Białowieskiej po gradacji kornika w znacznym stopniu zmienił swój wygląd. Dlatego też postanowiono przeprowadzić badania wśród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Za¬miejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce, jako przyszłych pracowników obszarów leśnych i pracowników samorządów lokalnych na temat ich opinii o drzewostanie świerkowym i dalszych działaniach w zakresie rozwoju turystyki w Puszczy Białowieskiej. Badania dotyczyły dwóch wątków, czy turystyka będzie intensywniej się rozwijała po pozostawieniu drzew skażonych, czy po ich wycięciu. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i adekwatnie do wymienionej metody wykorzystano technikę ankiety w postaci kwestionariusza ankiety.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bołtromiuk, A., Jakimiuk, S. (2006). Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionu Puszczy Białowieskiej, Centralna Część Krainy Żubra 2006—2013. Hajnówka: EkoPress.
2.Chocian, G., Kotowska, A. (2008). Strategia Rozwoju Gminy Białowieża z uwzględnieniem turystyki na lata 2007—2013. Białystok: Ekoton.
3.Data of the Commune Office in Białowieża.
4.Grodzki, W. (2016). Gradacyjne występowanie kornika drukarza Ipstypographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) w aspekcie kontrowersji wokół Puszczy Białowieskiej. Leśne Prace Badawcze, 4 (77), 324-331.
5.Jalinik, M. (2016). Możliwości rozwoju sylwanoturystyki na obszarze Puszczy Białowieskiej. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (33), 316-322.
6.Jalinik, M. (2017). Ruch turystyczny na obszarze Puszczy Białowieskiej w świetle badań. In: A. Rapacz (ed.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca (pp. 247-256). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
7.Kershaw, J.A. (2016). Puszcza Białowieska. Podsumowanie opinii sporządzonych przez zagranicznych ekspertów dla Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Przegląd Leśniczy, 7, 19-24.
8.Kozieł, M. (2010). Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych na pograniczu polsko-białoruskim na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Problemy Ekologii Krajobrazu, 26, 271-284.
9.Puszcza Białowieska w liczbach. Retrieved from: puszcza_bialowieska.republika.pl/publikacje/ liczby.htm (31.07.2017).