Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
Model of cooperation in the network of non-enterprise organizations on the example of Regional Tourism Organizations in Poland
(Model współpracy w sieci organizacji niebędących przedsiębiorstwami na przykładzie regionalnych Organizacji Turystycznych w Polsce)

Autorzy: WOJCIECH FEDYK
University School of Physical Education, Wrocław

MIECZYSŁAW MORAWSKI
University of Economics, Wrocław

URSZULA BĄKOWSKA-MORAWSKA
University of Economics, Wrocław

FRANTIŠEK LANGER
Masaryk University, Brno

SOŇA JANDOVÁ
Technical University of Liberec
Słowa kluczowe: regionalne organizacje turystyczne skuteczność modele współpracy zarządzanie promocją
Rok wydania:2018
Liczba stron:25 (113-137)
Klasyfikacja JEL: Z30 L30 L83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zdaniem autorów, w obliczu radykalnych zmian w turystyce, a z drugiej osiągniętego wysokiego poziomu dojrzałości organizacyjnej, w tym poziomu kompetencji merytorycznych należy szukać nowej misji dla regionalnych organizacji turystycznych (ROT-ów). Problem badawczy należałoby zatem zdefiniować jako ustalenie jaki model funkcjonowania (współpracy) ROT-ów jest adekwatny względem uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz cech działania wpływających na możliwość skutecznego funkcjonowania organizacji. Celem opracowania jest sformułowanie propozycji nowego modelu funkcjonowania ROT-ów opartego na sieciowej organizacji współpracy z interesariuszami. W pracy wykorzystano spójny i zarazem wszechstronny zbiór metod badawczych ilościowo-jakościowych, w tym wielowymiarowy, autorski sondaż diagnostyczny i wieloetapową i nowatorską metodę oceny skuteczności działania ROT-ów. Autorzy wyznaczają i wartościują katalog cech wpływających na poziom skuteczności funkcjonowania ROT-ów, a odnoszących się do charakteru współpracy organizacji z jej otoczeniem. Pomimo ujawnionych rozbieżności poglądów na temat kierunków i celowości modyfikacji systemu regionalnych organizacji turystycznych, autorzy proponują ewolucyjny model funkcjonowania ROT w formule sieciowej organizacji współpracy, wskazując cechy, działania i zadania pozwalające na wdrożenie tego modelu do praktyki organizacyjnej, a w konsekwencji służące wzrostowi skuteczności działania organizacji, a dalej implikujące zmiany w logistyce i jakości zarządzania promocją turystyczną regionu. W opinii autorów przyjęta metoda badania skuteczności ROT-ów w sferze współpracy sieciowej z interesariuszami powinna być implementowana do praktyki oceny skuteczności działania innych organizacji nie będących przedsiębiorstwami, a działających w sferze zarządzania i promocji turystyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Act of June 25, 1999 on Polish Tourism Organization. Journal of Laws no. 62, item 689, as amended.
2.Borzyszkowski, J. (2011a). Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce. Warsaw: CeDeWu.
3.Borzyszkowski, J. (2011b). Regionalne organizacje turystyczne w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach. In: A. Rapacz (ed.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca (375-387).
4.Bratnicki, M. (2009). Pomiar efektywności organizacji świadczących usługi publiczne. In: A. Frączkiewicz-Wronka (ed.), Zarządzanie publiczne — elementy teorii i praktyki (pp. 80-105). Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
5.Cameron, K.S., Quinn, R.E. (1983). Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence. Management Science, 1, 33-51.
6.Czernek, K. (2012). Trendy w popycie turystycznym jako determinanty współpracy w regionie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 697. Ekonomiczne Problemy Usług, 82, 69-80.
7.Dębski, M. (2012a). Współpraca interesariuszy destynacji w procesie kreowania jej konkurencyjności. Organizacja i Kierowanie, 3 (152), 73-86.
8.Dębski M. (2012b). Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2 (13), 45-65. Fedyk, W. (2016). Uwarunkowania skuteczności regionalnych organizacji turystycznych w Polsce. Doctoral thesis.
9.Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (unpublished).
10.Fedyk, W., Kachniewska, M. (2016). Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycz¬nych w Polsce w formule klastra. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (33), 135-150.
11.Fedyk, W., Morawski, M. (2014). Regionalne organizacje turystyczne - organizacjami współpracy. Prawda czy fałsz?
12.Folia Turistica, 32, 241-274.
13.Fedyk, W., Morawski, M. (2016). Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w obszarach recepcji turystycznej w Polsce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (33), 107-124.
14.Fedyk, W., Meyer, B., Potocki, J. (2017). Nowa koncepcja zarządzania regionami turystycznymi. Studia Oeconomia Posnaniensia, 4 (4), 50-81.
15.Gołembski, G., Niezgoda, A. (2014). Organization of Tourism in Poland after Twenty Years of Systematic Changes. In: C. Costa, E. Panyik, D. Buhalis (eds.), European Tourism Planning and Organisation Systems: The EUMember States (pp. 243-256). Bristol: Channel View Publications.
16.Grabińska, E., Mierniczak, P. (2010). Rola i znaczenie regionalnych organizacji turystycznych w zakresie promocji turystycznej regionu. In: J. Sala (ed.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym (pp. 613-636). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Greiner, L.E. (1972), Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review, 4 (50).
18.Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Kowal, W. (2013). Skuteczność i efektywność - zróżnicowane aspekty interpretacji. Organizacja i Kierowanie, 4 (157), 11-22.
20.Migdal, M. (2008), Ewaluacja regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Szczecin: Instytut Wspierania Turystyki - Doradztwo, Szkolenia, Badania, Forum Turystyki Regionów.
21.Morawski, M. (2012). Uwarunkowania dzielenia się wiedzą z udziałem pracowników kluczowych. Wnioski z badań. In: M. Morawski (ed.), Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej (pp. 45-60). Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego.
22.Olearnik, J. (2009). Przedsiębiorcze zachowania uczelni - wzorzec i rzeczywistość (wyniki badań). In: M. Pluta-Olearnik (ed.), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem (pp. 49-87). Wrocław: Difin, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
23.Panasiuk, A. (2009). Instrumenty polityki turystycznej w regionie. In: A. Rapacz (ed.), Gospodarka turystyczna w regio¬nie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. (pp. 15-23). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
24.Rapacz, A., Jaremen, D. (2007). Regionalne organizacje turystyczne, jako przejaw partnerstwa w gospodarce turystycz¬nej. Przypadek Dolnego Śląska. In: A. Rapacz (ed.), Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania (pp. 222-233). Jelenia Góra: Jaremen Press.
25.Opracowanie metody oceny efektywności działań ROT i przeprowadzenie badań pilotażowych w dwóch województwach w celu zweryfikowania narzędzi oceny". Warsaw: SMG/KRC Poland Media na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, 10 December 2008.
26.Sobolewski, K. (1998). O pojęciu skuteczności i pojęciach związanych. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
27.Stabryła, A. (2011). Problemy doskonalenia i rozwoju struktur organizacyjnych. Nauki o Zarządzaniu, 8 (216), 20-31.
28.Walas, B. (2007). Kierunki ewolucji regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w kontekście polityki turystycz¬nej - mocne i słabe strony. Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie,
29.6 , 1-10.
30.Wanagos, M. (2011). Regionalne i lokalne organizacje turystyczne - system relacji i powiązań marketingu wewnętrznego regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 663. Ekonomiczne Problemu Usług, 75, 284-285.
31.Waterman, R., Peters, T. (1986). W poszukiwaniu doskonałości w biznesie, cz. IV: System wartości. Wektory, 11—12, 39-43.
32.Wąsowicz-Zaborek, E. (ed.) (2009). Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce. Warsaw: Polska Organizacji Turystyczna.
33.Weiermair, K. (1997). On the concept and definition of Quality in Tourism. St. Gallen: AIEST.
34.Zieleniewski, J. (1972). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do organizacji i kierowania, Warsaw: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
35.Ziębicki, B. (2012). Metodyka oceny efektywności organizacyjnej. In: B. Mikuła (ed.), Historia i perspektywy nauk
36.o zarządzaniu (pp. 381-391). Cracow: Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
37.Zmyślony, P. (2013). Konieczne korekty systemu, Aktualności Turystyczne. Retrieved from: http://www.aktualnoscitu- rystyczne.pl/wiadomoci-rot-i-lot/konieczne-korekty-systemu (8.12.2013).
38.Zmyślony, P. (2014). Realizator, partner czy przywódca — funkcje i relacje. MODEL współpracy JST — ROT — LOT — LGD, VII Gremium Ekspertów Turystyki, 10-12.12.2014r. Kraków-Sucha Beskidzka. Retrieved from: http://
39.turystykawmiescie.org/2014/12/12/realizator-partner-czy-przywodca-o-modelu-wspolpracy-jst-rot-lot-lgd-relacja/
40.(14.12.2014).
41.Żemła, M. (2010). Możliwości i ograniczenia pełnienia roli przywódcy w kooperacyjnym kreowaniu potencjału tury¬stycznego obszaru recepcji przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 591. Ekonomiczne problemy usług, 53, 93-102.