Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
Dynamics and directions of local changes in the tourist function in Lublin voivodeship in the years 2000-2015
(Dynamika i kierunki zmian funkcji turystycznej województwa lubelskiego w ujęciu lokalnym w latach 2000–2015)

Autorzy: Renata Krukowska
Maria Curie-Sklodowska University Faculty of Earth Sciences and Spatial Management

Andrzej Świeca
Maria Curie-Sklodowska University Faculty of Earth Sciences and Spatial Management
Słowa kluczowe: funkcja turystyczna baza noclegowa ruch turystyczny województwo lubelskie
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (81-94)
Klasyfikacja JEL: C43 L83 O18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wskaźniki funkcji turystycznej, określone na podstawie wielkości bazy noclegowej oraz ewidencjonowanego w niej ruchu turystycznego, stanowią jedną z metod możliwych do zastosowania w ocenie rozwoju turystycznego obszaru. Celem poniższego opracowania jest rozpoznanie, przedstawienie i analiza kierunków zmian funkcji turystycznej województwa lubelskiego w powiatach. W postępowaniu badawczym zastosowano metody wskaźnikowe, wykorzystując odpowiednie dane z lat 2000 i 2015 zaczerpnięte z GUS. Uzyskane wyniki pozwoliły poznać czasowy trend zmian potencjału noclegowego oraz ruchu turystycznego notowanego w tych obiektach i na tej podstawie oszacowania zmian funkcji turystycznej. Wysoką pozycję w rozkładzie mierzonych wskaźników funkcji turystycznej (Schneidera, Charvata i Deferta) zajmują powiaty: puławski, włodawski, janowski i zamojski. Wyróżniają się one znaczącymi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi oraz stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Skupiają się one w trzech obszarach pokrywających się z głównymi regionami turystycznymi województwa lubelskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych. Retrieved from: http://stat.gov.pl/bdl (20.04.2018)
2.Brzezińska-Wójcik, T. (2012). Produkty geoturystyczne w województwie lubelskim jako przykład działań innowacyjnych, poszerzających dotychczasową ofertę turystyczną regionu. D. Jegorow, A. Niedużak (ed.), Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji (p. 127–148), Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS: Chełm.
3.Derek, M. (2008). Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.
4.Durydiwka, M. (2015). Funkcja turystyczna obszarów wiejskich w województwie pomorskim: zróżnicowanie i zmiany. Turyzm 25/1, 39–45.
5.Fischbach, J. (1989). Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych. Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm 5, 7–26.
6.Gołembski, G. (red.) (2011). Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta. Przykład Poznania. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
7.Jędrzejczyk, I. (1995). Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki. Katowice: Śląsk.
8.Kiniorska, I., Partyka S. (2017). Funkcja turystyczna jako czynnik aktywizujący miasta województwa świętokrzyskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2(38), 157–167.
9.Krukowska, R., Krukowski, M., (2009). Ocena atrakcyjności turystycznej Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Annales UMCS, sec. B, LXIV, 1, Wyd. UMCS: Lublin, 77–96.
10.Krukowska, R., Świeca, A., (2014). Ocena stopnia atrakcyjności jezior i możliwości wypoczynku na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. A. Hakuć-Błażowska, G. Furgała-Selezniow, A. Skrzypczak (ed.) Problemy turystyki i rekreacji wodnej (p. 91–102), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: Olsztyn.
11.Krukowska, R., Świeca, A., (2018). Tourist function as an element of voivodships’ competitiveness. [in press] Polish Journal of Sport And Tourism, 25/2
12.Kurek, W., Mika, M. (2007). Turystyka jako przedmiot badań naukowych, W. Kurek (ed.), Turystyka (p. 11–49), Wyd. Naukowe PWN: Warszawa.
13.Majewska, J. (2011). Pomiar i ocena stadium rozwoju turystycznego miast w ostatnim dziesięcioleciu – Poznań na tle największych miast w Polsce. G. Gołembski (ed.), Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta. Przykład Poznania (p. 36–65). Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
14.Matczak, A. (1989). Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski. Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm 5, 27–39.
15.Meyer, B., Panasiuk, A., Sawińska, A. (2013). Baza noclegowa jako determinanta kreowania produktu turystycznego „Pomorska Droga św. Jakuba” w województwie zachodniopomorskim. Ekonomiczne Problemy Turystyki 4(24), 131–145.
16.Pawlikowska-Piechotka, A. (2009). Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Wydawnictwo Novae Res: Gdynia
17.Skowronek, E., 2012, Budowanie innowacyjności oferty turystycznej województwa lubelskiego w zakresie turystyki kulturowej. D. Jegorow, A. Niedużak (ed.), Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji (p. 99–126), Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS: Chełm.
18.Skowronek, E., Brzezińska-Wójcik T., Harasimiuk M., Rutkowski T., Szeląg K., Świeca A., Czerniec W. (2015) Projekt zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle Lubelskie. Europa Regionum, XXIII, 119-136.
19.Spychała, A., Graja-Zwolińska S. (2011). Dynamika i kierunki zmian funkcji turystycznej województwa wielkopolskiego w latach 1995-2009. B. Krakowiak, J. Latosińska (red.) Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka polska w latach 1989–2009 (p. 81–91). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
20.Szromek, A.R. (2012). Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
21.Świeca, A., Brzezińska-Wójcik, T., Jóźwik, M.J., Krukowska, R., Skowronek, E., Tucki, A. (2014). Selected aspects of the tourist space of The Lublin Region (case study), Turyzm, 24/1, 83-90
22.Świeca, A., Krukowska, R., Tucki, A., Skowronek, E., Brzezińska-Wójcik, T., Kociuba, W., Jóźwik M. (2012). Possibilities of tourist use of natural and cultural resources in the Lublin region – case study, Annales UMCS, sec. B, LXVII, 1, 219–244
23.Świeca, A., Skrzypek, B. (2015). Spa Services in hotel facilities in the Lublin province. The importance of hotel facilities in the provision of SPA services in the Lublin province. Polish Journal of Sport and Tourism, 22/2, 118–133.
24.Warszyńska, J. (1985). Funkcja turystyczna Karpat polskich. Studia Geographica. Series Geographica-Oeconomica XVIII, 79–104.
25.Włodarczyk, B. (2006). Przestrzeń turystyczna – cykliczność, „aktorzy”, determinanty rozwoju. Turyzm 16, 2, 41–64.