Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Progi rozwojowe w cyklu życia obszaru turystycznego na przykładzie Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej Kołobrzegu

Autorzy: Mariusz Miedziński
Akademia Pomorska Słupsk
Słowa kluczowe: progowy cykl życia obszaru turystycznego teoria progowa TALC dzielnica uzdrowiskowa Kołobrzeg
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (223-235)
Klasyfikacja JEL: E32 F44 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest ustalenie przebiegu zmodyfikowanego cyklu życia obszaru turystycznego (TALC) oraz wskazanie progów rozwojowych dla wyodrębnionej przestrzennie Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej Kołobrzegu. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych zbudowano tam kilka obiektów wczasowych, które funkcjonowały do końca lat dziewięćdziesiątych, a następnie w ich miejsce zbudowane zostały nowe obiekty hotelowo-sanatoryjne i apartamentowe. Proces ten został przedstawiony na przykładzie I i II linii zabudowy hotelowo-sanatoryjnej i apartamentowej rozmieszczonej na powierzchni 21 ha w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. Kolejne 13 ha zlokalizowanych jest w dalszej odległości od plaży w ramach możliwej III linii zabudowy. W ostatnich latach odnotowano znaczący wzrost liczby miejsc noclegowych z kilkuset do ponad 4 tys. z możliwością dalszego ich zwiększenia do 9 tys. miejsc. III linia zabudowy może być obszarem lokalizacji dla kolejnych 8 tys. miejsc noclegowych. Możliwości lokalizacyjne i skala rozbudowy bazy noclegowej na tym terenie są uwarunkowane dostępnością plaż oraz powierzchnią plaży przypadającą na jednego wypoczywającego (ok. 10 m2/os.). Uwzględniono także zmiany zagospodarowania i pojemności bazy noclegowej oraz ograniczenia fizjograficzne, przestrzenne, funkcjonalne, komunikacyjne i urbanistyczne. Na podstawie przyjętego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskaźnika urbanistycznego (500 os./ha) oraz docelowej pojemności plaż przy założeniu 10 m2 na 1 osobę wskazano progi rozwoju obszaru turystycznego. Dla wyraźnie wyodrębnionych i intensywnie zagospodarowywanych obszarów turystycznych posiadających plan zagospodarowania (MPZP) możliwe jest ustalenie progów rozwojowych i użycie do badań przestrzeni turystycznej tak zwanego progowego cyklu życia obszaru turystycznego (TTALC), którego założenia konstrukcyjne w postaci modyfikacji cyklu życia obszaru turystycznego mogą zostać zastosowane w prognozowaniu przemian obszarów turystycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agarwal, S. (2006). Coastal Resort Restructuring and the TALC Model. W: R.W. Butler (red.), The Tourist Area Life Cycle. Conceptual and Theoretical Issues (s. 201–218). Clevedon: Channel View Publications.
2.Butler, R.W. (1980). The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Managment of Resources. The Canadian Geographer, 24, 5–12.
3.Butler, R.W. (2011). Tourist Area Life Cycle. Contemporary Tourist Reviews, OX3 9TJ, 1–33.
4.Corak, S. (2006). The Modification of the Tourism Area Life Cycle Model for Re(inventing) a Destination: The Case of the Opatija Riviera, Croatia. W: R.W. Butler (red.), The Tourism Area Life Cycle. T. 1: Applications and Modifications (s. 271–287). Clevdon, Buffalo, Toronto: Chanel Viev Publications.
5.Eberdhard, P. (1980). Zarys wybranych metod z ekonomiki planowania układów osadniczych. Przegląd Geograficzny, LII (3), 519–541.
6.GUS (2016). Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2016 roku. Notatka informacyjna. Warszawa.
7.GUS (2017). Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2016 roku. Warszawa.
8.Hadzik, A., Szromek, R.A., Żylak, D. (2010). Konkurencyjność produktu turystycznego uzdrowiska Kołobrzeg. ACTA Oeconomia, 9 (4), 153–164.
9.Kozłowski, J. (1974). Analiza progowa. Warszawa: PWN.
10.Kruczek, Z. (2015). The Use of the Butler Cycle and the Chaos Theory in the Interpretation of the Development of the Żegiestów-Zdrój Health Resort, Geoturrism, 3–4 (42–43), 67–74.
11.Kruczek, Z., Szromek, A.R. (2011). Wykorzystanie modelu R.W. Butlera w interpretacji rozwoju atrakcji turystycznej na przykładzie Kopalni soli w Wieliczce. Folia Turistica, 25 (2), 275–289.
12.Malisz, B. (1971). Metoda analizy progowej w zastosowaniu do planowania miast i regionów. W: B. Malisz, J. Żurkowski (red.), Metoda analizy progowej (s. 27–47). Warszawa: KPZK PAN.
13.Miedziński, M. (2012). Miasto Kołobrzeg wiodącym uzdrowiskiem Polski i jednym z centrów turystycznych kraju. W: E. Rydz (red.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (s. 139–150). Słupsk: Wyd. Akademii Pomorskiej.
14.Miedziński, M. (2013a). Koncentracja ruchu turystycznego w Polsce w latach 2011 i 2012 z uwzględnieniem nadmorskiego regionu turystycznego. Słupskie Prace Geograficzne, 10, 109–126.
15.Miedziński, M. (2013b). Uzdrowisko Kołobrzeg w świetle zmodyfikowanego cyklu życia obszaru turystycznego
16.R.W. Butlera oraz teorii progowej B. Malisza. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 784, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (23), 209–224.
17.Miedziński, M. (2015a). Rozwój przestrzeni turystycznej i układu komunikacyjnego Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego Kołobrzeg – zarys historyczny – stan obecny – perspektywy. Słupskie Prace Geograficzne, 12, 105–121.
18.Miedziński, M. (2015b). The Creation of the Model Threshold Tourist Area Life Cycle of the Functional Urban Area of Kołobrzeg (Tworzenie modelu progowego cyklu życia obszaru turystycznego na przykładzie miejskiego obszaru funkcjonalnego Kołobrzeg). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 877, Economic Problems of Tourism, 4
19.(32), 45–62.
20.Szromek, A.R. (2007). Ilościowy model prognostyczny popytu na usługi uzdrowiskowe. W: Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne (s. 225–234). T. 3. Kraków: IGiGP UJ.
21.Szromek, A.R. (2013). Cechy atrakcyjności polskich uzdrowisk. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria. Organizacja i zarządzanie, 64 (1894), 251–264.