Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (30) 2015
ROZWóJ USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH NA RYNKU TURYSTYCZNYM BIAŁORUSI

Autorzy: Ivan Pirozhnik
Akademia Pomorska w Słupsku
Słowa kluczowe: turystyka wiejska agroturystyka gospodarstwo agroturystyczne przestrzeń turystyczna sektor agroturystyczny
Rok wydania:2015
Liczba stron:21 (87-107)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wartykule przedstawiono etapy rozwoju turystyki wiejskiej oraz przepisy prawne zorganizowania agroturystyki i jej podstawowych elementów na Białorusi. Pokazano dynamiczny rozwój sektora agroturystycznego w latach 2006–2013 oraz jego udział wśród głównych segmentów rynku usług turystycznych. W regionalnym układzie przedstawiono tendencje przestrzennej koncentracji gospodarstw agroturystycznych i cechy przekształcenia wiejskiej przestrzeni turystycznej. Z uwzględnieniem zespołu czynników przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych i marketingowych dokonano analizy SWOT sektora agroturystycznego i określono prawdopodobieństwo jego suk cesu strategicznego na rynku turystycznym Białorusi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Belarusian Farmsteads. A Belter Way to Stay. Map 1:800 000, red. J.M. Nesterovskaya, Belkartographiya, Minsk 2012.
2.Biznes w agro- i ekoturizme, red. A.I. Tarasenok, Programma Rozwitija OON w Belarusi, Minsk 2014.
3.Goranczewski B., Puciato D., Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych, „Turyzm” 2010, vol. 20, z. 2.
4.Górz B., Funkcje turystyki na obszarach wiejskich, w: Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, red. W. Kurek, M. Mika. Wyd. IGiGP UJ, Kraków 2007.
5.Halavach E., Rubakhau A., Analiza strategiczna rozwoju agroturystyki na Bialorusi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2012, nr 92.
6.Knecht D., Agroturystyka w agrobiznesie, C.H. Beck, Warszawa 2009.
7.Liszewski S., Przestrzeń turystyczna, „Turyzm” 1995, vol. 5.
8.Pirozhnik I., Rozwój funkcji uzdrowiskowych na obszarach wiejskich w podmiejskiej strefie Mińska, w: Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, red. Z.J. Kaminski, Politechnika Śląska–UŚ, Katowice 1995.
9.Selskij turizm w Belarusi: sowremennoje sostojanie i perspektiwy, red. V.A. Klicunowa, Czetyre czetwerti, Minsk 2011.
10.Siekierski J., Popławski L., Usługi turystyczne jako nowa forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2009, nr 3 (14).
11.Sikora J., Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, C.H. Beck, Warszawa 2012.
12.Sikora J., Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w kontekście perspektyw rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Analiza wyników badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014, nr 807, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 3 (27).
13.Turizm i turisticheskie resursy v Respublike Belarus: Statysticheskij sbornik, red. W.I. Zinowskij, Natsionalny statisticheskij komitet Respubliki Belarus, Minsk 2014.
14.Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus „O merach po razwitiju agroekoturizma w Respublike Belarus” (2.06.2006 r.), http://www.mst.by/ru/tourists-belarus/ npb_turizm/o-merax-po-razvitiju-agroekoturizma-v-respubliki-belarus_i_9.html.
15.Włodarczyk B., Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź 2009.
16.Wojciechowska J., Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wyd. UŁ, Łódź 2009.
17.Zajadacz A., Śniadek J., Ocena potencjału turystycznego, w: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. III, red. Z. Młynarczyk, A. Zjadacz, Wyd. UAM, Poznań 2009.