Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Wybrane aspekty rozwoju ruchu turystycznego w Roztoczańskim Parku Narodowym

Autorzy: Andrzej Świeca
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Renata Krukowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Andrzej Tucki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tadeusz Grabowski
Roztoczański Park Narodowy
Słowa kluczowe: Roztoczański Park Narodowy ruch turystyczny turystyka przyrodnicza turystyka wypoczynkowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (123-134)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Roztoczański Park Narodowy w zakresie możliwości rozwoju turystyki ma znaczny potencjał. Jest on w różnym stopniu wykorzystywany. W artykule dokonano charakterystyki RPN pod kątem uprawiania edukacyjnej turystyki przyrodniczej oraz turystyki wypoczynkowej. Autorzy podejmują zagadnienia z zakresu wybranych aspektów ruchu turystycznego w RPN: jego wielkości, sezonowości przyjazdów, zasięgu przestrzennego oddziaływania Parku, częstotliwości i motywów przyjazdów, długości pobytu. Aktywne uczestnictwo w edukacyjnej turystyce przyrodniczej może stanowić strategiczny kierunek rozwoju produktów RPN.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bajda-Gołębiewska, M. (2006). Produkty turystyczne parków narodowych w województwie podlaskim. W: J. Krupa, J. Biliński (red.), Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne (s. 157–171). Rzeszów: Wyd. WSIiZ.
2.Brzezińska-Wójcik, T., Świeca, A. (2014). Stan i perspektywy edukacyjnej turystyki przyrodniczej na Roztoczu w kontekście strategii aktywnego uczestnictwa. Barometr Regionalny, nr 12/4, 123–132.
3.Durydiwka, M. (2003). Możliwości rozwoju turystyki w rejonie Narwiańskiego Parku Narodowego. W: M. Pietrzak (red.), Krajobraz, turystyka, ekologia (s. 93–101). Leszno: Wyd. PWSZ w Lesznie, PAEK.
4.Dusza, E., Kupiec, M., Felisiak, S. (2012). Zmienność natężenia ruchu turystycznego na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, Ł. Zbucki (red.), Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale (s. 281–258). Biała Podlaska: Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, PAEK.
5.Graja-Zwolińska, S., Spychała, A. (2013). Jak rozumieć turystykę przyrodniczą? Studium przypadku młodzieży akademickiej. Turyzm, nr 23/1, 36–42.
6.GUS. (2015). Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: www.stat.gov.pl (8.09.2015).
7.Hibner, J. (2012). Zróżnicowanie ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym na wybranych przykładach. W: A. Richling, Ł. Zbucki (red.), Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale (s. 41–47). Biała Podlaska: Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, PAEK.
8.Jaroszewicz, B., Okołów, C. (2002). Turystyka w Białowieskim Parku Narodowym. Szkic historyczny i perspektywy rozwoju. W: J. Partyka (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych (s. 165–176). Ojców: Ojcowski Park Narodowy.
9.Kasprzak, K., Raszka, B. (2003). Konflikt funkcji i użytkowania na przykładzie wykorzystania rekreacyjnego Jeziora Dymaczewskigo (Rynna Witobelsko-Dymaczewska) w Wielkopolskim Parku Narodowym. W: M. Pietrzak (red.), Krajobraz, turystyka, ekologia (s. 13–37). Leszno: Wyd. PWSZ w Lesznie, PAEK.
10.Kowalczyk, A. (2003). Bariery rozwoju turystyki na obszarze i w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego i Narwiańskiego Parku Narodowego. W: M. Pietrzak (red.), Krajobraz, turystyka, ekologia (s. 103–110). Leszno: Wyd. PWSZ w Lesznie, PAEK.
11.Krakowiak, B. (2000). Charakterystyka ruchu turystycznego w parkach narodowych Karpat Zachodnich – typy funkcjonalne parków. Turyzm, nr 10/1, 5–37.
12.Liszewski, S. (2009). Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce. W: B. Domański, W. Kurek (red.), Gospodarka i przestrzeń (s. 187–200). Kraków: IGiGP UJ.
13.Matuszewska, D. (2008). Społecznie uwarunkowanie planowania i zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki w parkach narodowych na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego. W: G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji (s. 336–350). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
14.Mika, M. (2007). Formy turystyki poznawczej. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 198–200). Warszawa: PWN.
15.Mroczka, A., Adamski, P. (2010). Dzienny rozkład ruchu turystycznego w wybranych rezerwatach przyrody i Magurskim Parku Narodowym. Folia Turistica, nr 22, 91–105.
16.Partyka, J. (2010). Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 14, 252–263.
17.Statystyczne vademecum samorządowca 2012. Gmina Miejsko-Wiejska Zwierzyniec. Urząd Statystyczny w Lublinie. Pobrane z: www.stat.gov.pl (12.06.2013).
18.Świeca, A., Brzezińska-Wójcik, T., Grabowski, T., Kałamucki, K., Krukowska, R., Tucki, A. (2013). Turystyka i edukacja. W: R. Reszel, T. Grądziel (red.), Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek (s. 219–230). Zwierzyniec: RPN.
19.Świeca, A., Krukowska, R., Tucki, A. (2014). Potencjał turystyczny obszaru Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i jego wykorzystanie w kontekście funkcjonowania Poleskiego Parku Narodowego. Polish Journal of Sport and Tourism, no. 21, 200–217.