Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej jako determinanta ruchu turystycznego w Polsce

Autorzy: Ewa Świstak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Monika Świątkowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: baza noclegowa zróżnicowanie przestrzenne ruch turystyczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (201-210)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy była analiza zróżnicowania przestrzennego bazy noclegowej w Polsce oraz jej wykorzystania przez uczestników ruchu turystycznego. Zakres pracy obejmował prezentację zasobów i struktury bazy noclegowej w Polsce w 2014 roku oraz analizę przestrzenną i rodzajową tej bazy na podstawie wybranych wskaźników. Stwierdzono, iż rozwój bazy noclegowej w Polsce jest bardzo nierównomierny. Najwyższym poziomem wszystkim przeanalizowanych wskaźnikówcharakteryzują się województwa zachodniopomorskie, pomorskie i małopolskie, w których stopień rozwoju funkcji turystycznej jest także największy.Najniższą wartością większości wskaźników, zarówno tych związanych z rozwojem bazy noclegowej jak i jej wykorzystaniem, charakteryzują się województwa świętokrzyskie, opolskie, podlaskie i lubelskie, co jest wynikiem słabego rozwoju bazy noclegowej w tych województwach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Główny Urząd Statystyczny, 2015, Turystyka w 2014 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie, Warszawa
2.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Tourist_accommodation_establishments,_2013_YB15.png
3.Knowles, T., 2001, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa
4.Kruczek, Z., Turkiewicz, E., 2000, Baza noclegowa, w: Kruczek Z. (red.), Obsługa ruchu turystycznego, wyd. Proksenia, Kraków, 2000, s. 23
5.Kruczek, Z., Wolak, G., 2006, Baza noclegowa w turystyce, w: Kruczek Z. (red.), Obsługa ruchu turystycznego, wyd. Proksenia, Kraków 2006, s. 73-112
6.Kurek, W., Mika, M., 2007, Turystyka jako przedmiot badań naukowych, w: Kurek W., red., Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 11-49
7.Mikuta, B., Sawicka, B., Świątkowska, M., 2007, Usługi hotelarsko-turystyczne, wyd. Format AB, Warszawa
8.Mikuta, B., Żelazna, K., 2004, Organizacja ruchu turystycznego na wsi, wyd. Format AB, Warszawa
9.Milewska, M., Włodarczyk, B., 2004, Hotelarstwo: Podstawowe wiadomości, PWE, Warszawa
10.Pawlikowska-Piechotka, A., 2009, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Novae Res, Gdynia
11.Sala J., 2008, Formy współczesnego hotelarstwa, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków
12.Sawicka, B., 2013, Usługi noclegowe, w: Świstak, E., Tul-Krzyszczuk, A. (red.), Usługi w turystyce, wyd. SGGW, Warszawa, 2013, s. 46
13.Świstak, E., Tul-Krzyszczuk, A., 2014, Baza noclegowa a konkurencyjność regionów, w: Dębski M., red., Konkurencyjność regionów turystycznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, zeszyt 4, s.142
14.Tokarz, A., 2006, Istota ruchu turystycznego i jego komponenty, w: Panasiuk, A. (red.), Ekonomika turystyki, WN PWN, Warszawa 2006, s. 107-122
15.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity), Dz.U. 2004, nr 223, poz. 2268 z późn. zm.
16.Wątroba, Ł., 2007, Budowa przewagi konkurencyjnej obszaru recepcji turystycznej przez tworzenie regionalnych produktów turystycznych, w: Rapacz, A. (red.), Gospodarka turystyczna w regonie – wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, wyd. Jaremen Press, Jelenia Góra, s. 296-300
17.Witkowski, Cz., Kachniewska, M., 2005, Hotelarstwo cz. III, Hotelarstwo w gospodarce turystycznej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa
18.Wojdacki, K., P., 2014, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w Polsce – analiza wielowymiarowa, Handel Wewnętrzny, 3(350), s. 93-112