Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Aktywność turystyczna mieszkańców wsi – studium przypadku

Autorzy: Jarosław Uglis
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adam Roszak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: aktywność turystyczna mieszkańcy wsi gmina Komorniki
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (95-105)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obecnie turystyka jest ważną sferą życia współczesnego człowieka. Aktywność turystyczna stała się jednym z podstawowych mierników jakości życia mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego. Czynników ją determinujących jest wiele, niewątpliwie jednym z nich jest miejsce zamieszkania. Celem opracowania jest ukazanie poziomu aktywności turystycznej mieszkańców wsi. Materiał źródłowy stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy Komorniki. Dobór respondentów do badań miał charakter kwotowy. Wyniki badań wskazują na istotne zróżnicowanie poziomu aktywności turystycznej badanych mieszkańców wsi. Wiodącym motywem ich peregrynacji turystycznych był wypoczynkowo-rekreacyjny cel oraz chęć poznania nowych miejsc, ludzi czy kultur. Z kolei za główne czynniki utrudniające podejmowanie podróży turystycznych respondenci uznali: brak środków finansowych oraz brak wolnego czasu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak W. (2011) Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego, Turyzm 21/1-2, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 7-16.
2.Anszperger A. (2012) Turystyka i dobrobyt, [w] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu, U. Zagórska-Jonszta, R. Pęciak (red.), „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Z. 102, s. 11-21.
3.Awedyk M. (2004) Społeczne, demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania aktywności turystycznej mieszkańców Polski, w: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, red. J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 165-174.
4.Balińska A. (2014) Aktywność turystyczna mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-gospodarczych – rzeczywisty i potencjalny popyt turystyczny mieszkańców wsi, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 101, z. 2, s. 112-122.
5.Górka J. (2010) Uwarunkowania aktywności rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wsi Wielkopolski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin.
6.Kozioł L. (2012) Typologia czynników motywujących do podróżowania, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, T. 20, Nr 1, Tarnów, s. 87-98.
7.Sieńko-Awierianów E., Eider J. (2014) Tourist activity of women living in Polish rural areas. Centr Eur J Sport Sci Med., 8 (4), s. 107–114.
8.Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 roku, (2014) GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Materiały na konferencję prasową z dn. 30 maja 2014 r., Warszawa.
9.Uglis J., Guth P. (2015) Determinanty aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi – studium przypadku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 847 Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 1 (29), s. 303-314.