Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept CC BY-SA

Informacje o czasopiśmie

W czasopiśmie  Ekonomiczne Problemy Turystyki” (do końca 2015 roku obowiązywała nazwa: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki) prezentowane są wyniki prac badawczych oraz dorobek naukowców z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, z zakresu ekonomicznych aspektów turystki. Czaspismo ukazuje się od 2002 roku, a od 2012 wydawane jest jako kwartalnik.

Tematyka czasopisma  podzielona jest  trzy główne sekcje:

  1. •Teoretyczne problemy rozwoju turystyki; •
  2. Problemy rynku usług turystycznych; •
  3. Regionalne problemy rozwoju turystyki.

Nr ISSN 1644-0501
e-ISSN 2353-3188

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.12.2015 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, czasopismo „Zeszyt Naukowy Ekonomiczne Problemy Turystyki“ zostało wpisane na listę B z liczbą 13 punktów.

Czasopismo indeksowane jest w bazach referencyjnych:

  • BazEkon,
  • Indeks Copernicus,
  • CABI.

Pełne wersje artykułów wydanych do 2014 roku znajdują się na stronie Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług: http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6593