Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (35) 2016
Natężenie ruchu turystycznego na wybranych festiwalach – Pozytywne i negatywne aspekty jego wpływu na system społeczno-gospodarczy Lublina w opinii mieszkańców miasta
(Intensity of Tourist Traffic at Selected Festivals – Positive and Negative Aspects of its Effect on the Social-Economic System of Lublin in the Opinion of the City’s Residents)

Authors: Karolina Skoczylas
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Teresa Brzezińska-Wójcik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Keywords: tourist traffic festival Lublin
Year of publication:2016
Page range:13 (109-121)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Similarly as in other cities, also in Lublin, both residents and tourists have had an opportunity to participate in an increasingly broad offer of festivals in recent years. With time, some of the events become brand tourist products of cities. The objective of the article is to present estimated data concerning the intensity of tourist traffic in Lublin during selected festivals, namely Carnaval Sztuk-Mistrzów, Jarmark Jagielloński (Jagiellonian Fair), and Europejski Festiwal Smaku (European Festival of Taste), and results of analyses of opinions of residents in the scope of positive and negative effects of the intensity of tourist traffic on the social-economic system of Lublin. According to estimated statistics, festivals generate quite high, as for the conditions of Lublin, intensity of tourist traffic. This is also reflected in statistics presented by other data sources. In the scope of positive effects of festivals on the social-economic system of the city, residents ascribed the highest rating to the strengthening of the image of the place as a tourist destination, and development of new accommodation objects in the tourist-economic sphere. High intensity of tourist traffic in the city, noise/crowd, and public transport disturbances were recognised as the most strenuous in the environmental sphere. In general, in spite of negative opinions, city residents expressed a positive opinion in the scope of the effect of festivals on the social-economic system of the city.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cudny, W. (2013). Festival Tourism – the Concept, Key Functions and Dysfunctions in the Context of Tourism Geography Studies. Geographical Journal, vol. 65, no. 2, 105–118.
2.Czornik, M. (2013). Miasto i jego produkty. W: T. Żabińska (red.), Turystyka miejska: prawidłowości i determinanty rozwoju (s. 36–52). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
3.Getz, D. (2008). Event Tourism: Definition, Evolution, and Research. Tourism Management, no. 29, 403–428.
4.Hall, C.M. (1992). Hallmark Tourist Events: Impacts, Management, and Planning. London: Belhaven.
5.Jędrzejczyk, I. (2001). Nowoczesny biznes turystyczny, Warszawa: PWN.
6.http://europejskifestiwalsmaku.pl/aktualnosci/page/co-nowego-podczas-6-edycji-informacja-prasowa (6.03.2015).
7.Kalendarz Kultury 2015 – województwo lubelskie. (2015). Lublin: Wojewódzki Ośrodek Kultury.
8.Kasprzak, R. (2014). Mechanizmy pomiaru oddziaływania wydarzeń na gospodarkę. W: B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń (s. 193–209). Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.
9.Kolasińska, W. (2005). Podstawy turystyki: skrypt. Częstochowa: Wyd. WSzHiT,.
10.Nowak, B. (1997). Rzemieślniczy Lublin w okresie przedrozbiorowym. W: T. Radzik, A.A. Witusik (red.), Lublin w dziejach i kulturze Polski (s. 61–72). Lublin: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie, Krajowa Agencja Wydawnicza.
11.Nowakowska, A. (1999). Ekonomika turystyki. W: R. Winiarski (red.), Nauki o turystyce. Stan aktualny – perspektywy rozwoju (s. 31–40). Kraków: Wyd. AWF.
12.Pioś, K., Skoczylas, K., Brzezińska-Wójcik, T. (2014). Aktualny stan i możliwości rozwoju turystyki festiwalowej w województwie lubelskim. Polish Journal of Sport and Tourism, vol. 21, no. 2, 119–134.
13.Ratkowska, P. (2010). O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze. Turystyka Kulturowa, nr 4–6, 109–129.
14.Skoczylas, K., Widz, M. (2015a). Importance of Culinary Festivals for the Development of Tourist Regions. W: Z. Zmeškal (red.), MEKON 2015 (s. 634–642). Ostrava, Czech Republic: Ekonomická Fakulta Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita.
15.Skoczylas, K., Widz, M. (2015b). Wpływ festiwali kulinarnych na rozwój ośrodków turystycznych w Polsce – przykład Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie. W: A. Dłużewska, G. Iwanicki (red.), Geograficzne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki (s. 179–188). Lublin–Krosno: Armagraf.
16.Skowronek, E., Wojciechowski, K.H., Świeca, A. (2006). The History of the Ethnic Transformations of the Lublin Region. W: E. Skowronek (red.), Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze (s. 33–47). Lublin: Kartpol s.c.
17.Słownik języka polskiego (2007). Warszawa: PWN.
18.Sobczyk, M. (1999). Statystyka. Warszawa: PWN.
19.Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025. Pobrane z: http://www.landbrand.pl/pl/realizacje/strategiarozwoju-turystyki-miasta-lublin-do-roku-2025.html; http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=202283 (30.10.2015).
20.Świeca, A. (2009). Miasto Lublin jako przestrzeń turystyczna. W: J. Styk, A. Świeca (red.), Przestrzeń Lublina w ocenach jej użytkowników (s. 69–92), Lublin: Wyd. UMCS.
21.Świeca, A., Brzezińska-Wójcik, T. (2011). Zróżnicowanie przestrzeni turystycznej miasta Lublina. W: B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego (s. 231–244), Łódź: Wyd. UŁ.
22.Tucki, A. (2013). Wizerunek i atrakcyjność turystyczna Lublina. Raport z badania przeprowadzonego na terenie Lublina w dniach 15.06–09.09.2013 r. Lublin.
23.Turystyka w 2013 r. (2014). Warszawa: GUS.
24.Turystyka w 2014 r. (2015). Warszawa: GUS.
25.Turystyka w województwie lubelskim w 2011 r. (2012). Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
26.Turystyka w województwie lubelskim w 2014 r. (2015). Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
27.Quinn, B. (2010). Arts Festivals, Urban Tourism and Cultural Policy. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure & Events, no. 2, 264–279.
28.Wojciechowski, S. (1965). Położenie i rozwój przestrzenny miasta. W: J. Mazurkiewicz (red.), Dzieje Lublina. Próba syntezy (s. 11–23). Lublin: Wyd. Lubelskie.
29.Województwo lubelskie – podregiony, powiaty, gminy, 2014. (2014). Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
30.Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2014 roku. Notatka informacyjna. GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.
31.Zajadacz, A. (2008). Ruch turystyczny jako przedmiot badań geograficznych. W: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki (s. 187–209). Poznań: Wyd. UAM.
32.www.dziennikwschodni.pl/co-gdzie-kiedy/festiwale/n,140809803,jarmark-jagiellonski-kura-stragany-gra-muzykasprawdz-program.html (30.10.2015).
33.www.landbrand.pl (30.10.2015). www.lublin.eu/kultura/wydarzenia/wydarzenia-cykliczne (8.10.2015). www.um.lublin.pl:443/um/index.php?t=200&id=246121 (30.10.2015).