Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)
Etyka w zawodzie doradcy finansowego

Autorzy: Łukasz Maciej Mitek
Doktorant, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: etyka doradztwo finansowe doradca finansowy
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (179-187)
Klasyfikacja JEL: G21 J21 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę analizy etycznych zachowań doradców finansowych zawartych w wybranych kodeksachetycznych oraz wskazano na problemy pojawiające się w branży. Przedstawione kodeksy etyczne wykazują podobieństwa,jednakże autor wskazuje na dalszą potrzebę badań nad rozwojem standardów etycznych oraz ich wdrażania,stosowania i egzekwowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altfest, L. (2004). Personal financial planning: Origins, developments and a plan for future direction. American Economist, 48 (2), 53–60.
2.Bauman, Z. (1996). Etyka ponowoczesna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Brandon, E.D., Welch, H.O. (2009). The History of Financial Planning: The Transformation of Financial Services. New Jersey: John Wiley & Sons.
4.CBOS (2012). Polak na rynku finansowym. Warszawa.
5.Certified Financial Planner Board of Standards (2016). Pobrano z: http://www.cfp.net
6.Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2014). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE.
7.Gostomski, W. (2004). Doradztwo w bankach internetowych. Bank, 5, 24–25.
8.Griffin, R.W. (1997). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Iwanicz-Drozdowska, M. (2008). Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
10.KNF (2008). Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. Rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą nr 99/08 Komisji Nadzoru Finansowego z 18 marca 2008.
11.KNF (2012). Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego. Warszawa: TNS Pentor.
12.Korenik, D. (2006). Bank i jego usługi w dobie „rewolucji finansowej”. W: D. Korenik (red.), Innowacyjne usługi banku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Mendyk, I. (2010). Etyczne dylematy zarządzania zasobami ludzkimi. W poszukiwaniu przyczyn nieetycznych zachowań. W: E. Skrzypek (red.), Etyka a jakość i efektywność w organizacji (s. 180–190). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
14.Mrówka, M. (2011). Źródła etyki doradztwa w filozofii starożytnej. W: Annales. Etyka w życiu gospodarczym. T. 14, nr 2 (s. 119–128). Łódź: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania.
15.NBP (2015). Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków 2015. Warszawa: konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego.
16.Podedworna-Tarnowska, D. (2010). Doradztwo finansowe Polsce. Niezależność i obiektywizm czy komercyjne pośrednictwo? W: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
17.Fundacja Kronenberga (2009). Stan wiedzy finansowej Polaków. Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Warszawa: Dom Badawczy Maison.
18.Standards International (2016). Pobrano z: http://www.standardsinternational.co.uk.
19.Ustawa (2007). Ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. DzU 2007, nr 171, poz. 1206; z 2014 r. poz. 827; z 2015 r. poz. 1348.
20.Waliszewski, K. (2010a). Doradztwo finansowe w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
21.Waliszewski, K. (2010b). Współpraca banków i doradców finansowych szanse i zagrożenia dla banków i sektora bankowego. Bezpieczny Bank, 3 (42), 140–157.
22.Waliszewski, K. (2012). Europejskie Standardy Doradztwa Finansowego w Polsce. W: I. Pyka, J. Cichorska (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Bankowość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice.
23.Taylor, J.B. (2010). Zrozumieć kryzys finansowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.