Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2016.29-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 29 2016
Wojna i konflikt zbrojny jako przedmiot badań historyków.

Autorzy: Karol Olejnik
Słowa kluczowe: wojna historiografia sztuka wojenna
Rok wydania:2016
Liczba stron:19 (23-41)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wojna i wojsko, jak również całokształt zagadnień pochodnych, znajdowały się w polu zainteresowań badaczy dziejów – można stwierdzić – nieomal od początków rozwoju historiografii. Jest to w pełni zrozumiałe zważywszy na szeroki kontekst dziejowy tych dociekań. Nie chodzi przy tym wyłącznie o spektakularną wymowę wydarzeń typu: bitwy, postaci wybitnych wodzów, przykłady bohaterstwa itp., aczkolwiek one są najczęściej przedmiotem oglądu badaczy. Wojna i wojsko miały (i mają) znacznie szerszy kontekst. Oddziałują nie tylko na struktury państwa (prawne, geograficzne, społeczne) – w chwili jego kształtowania się (także przez cały okres dziejów), ale na jego ekonomikę, działania polityczne władzy, aktywność jego obywateli, wpływają także na kulturę danego społeczeństwa. Niniejszy artykuł odnosi się do wspomnianych zagadnień poruszanych przez historyków polskich na przestrzeni dziejów. Poczynając od pierwszych rozpraw o charakterze kronikarskim (historiografia gesta), poprzez dzieła z okresu Odrodzenia i Oświecenia, poprzez historiografię XIX stulecia (z jej specyfiką polegającą na analizie militarnych przyczyn upadku Polski), a kończąc na współczesnych dociekaniach nad istotą konfliktu zbrojnego w kontekście życia państwa i narodu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anonim Gall, Kronika Polska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965.
2.Bielski M., Kronika Polska, t. I–III, Sanok 1856.
3.Bielski M., Sprawa rycerska, Kraków 1569.
4.Decjusz J.L., De Sigismundi regis temporibus liber, Kraków 1901.
5.Długosz J., Banderia Prutenorum, Warszawa 1958.
6.Długosz J., Insygnia seu clenodia Regni Poloniae, w: M. Friedberg, Klejnoty Długoszowe,
7.„Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1930, t. 10.
8.Długosz J., Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. I–XII, Warszawa 1962–2006.
9.Fredro A.M., Gestorum populi Poloni sub Henrico Valesio, Gdańsk 1659.
10.Górecki L., Dexripto belli Ivoniae, Voivodae Valachiae quo anno 1574, cum Selmo II Turcarum, b.m.w. 1578.
11.Górecki L., Kronika czasów króla Stefana Batorego 1576–1582, Kraków 1939.
12.Górski K., Historia piechoty polskiej, Kraków 1893.
13.Górski K., Historia jazdy polskiej, Kraków 1894.
14.Heidenstein R., De bello moscovitico, Kraków 1584.
15.Heidenstein R., Rerum Polonicarum, Kraków 1600.
16.Heidenstein R., Vitae Zamoysci libri III, Poznań 1869.
17.Historia artylerii polskiej, Warszawa 1902.
18.Kochowski W., Annalium Poloniae ab obitu Vladislav IV climacter, t. I–III, Kraków 1683.
19.Kochowski W., Klimakter IV obejmujący dzieje Polski pod panowaniem króla Michała, Lipsk 1853.
20.Kotłubaj E., Dzieje wojenne Polski od wprowadzenia wiary chrześcijańskiej do ostatniego rozbioru z atlasem, Rękopis nr 1404, Biblioteka PAN w Krakowie.
21.Kromer M., Kronika Polska, Kraków 1882.
22.Kronika Janka z Czarnkowa, Monumenta Poloniae Historica, t. II.
23.Kronika wielkopolska, Warszawa 1965.
24.Lelewel J., Dzieła, t. VI, VIII, Warszawa 1961, 1962.
25.Łasicki J., Clades Dantiscanorum, Frankfurt 1578.
26.Łasicki J., Historia wtargnienia Polaków na Wołoszczyznę z Bogdanem Wojewodą roku 1573, Petersburg–Mohylew 1855.
27.Mierosławski L., Bitwa warszawska, Poznań 1888.
28.Mierosławski L., Powstanie poznańskie z roku 1848, Poznań 1860.
29.Miśkiewicz B., Polska historiografia wojskowa, Poznań 1996.
30.Naruszewicz A., Historia narodu polskiego, t. I–X, Warszawa 1830–1837.
31.Nidecki A.P., Commentarii de tumultu Gedanensi, Mariaeburg 1577.
32.Niemcewicz J.U., Dzieje panowania Zygmunta III, t. I–III, Warszawa 1819.
33.Niemcewicz J.U., Śpiewy historyczne z muzyka i rycinami, Warszawa 1818.
34.Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1858.
35.Philippi Callimachi Vita et mores Gregorii Sanock, Monumenta Poloniae Historica, t. VI.
36.Piasecki P., Kronika, Karków 1870.
37.Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej, Londyn 1951–1959.
38.Rocznik Traski, Monumenta Poloniae Historica, t. II.
39.Rudawski J., Historiarum Poloniae ab Excelu Vladislai IV ad pacem Oliviensem libri IX, Warszawa–Lipsk 1755.
40.Solikowski J.D., Krótki pamiętnik rzeczy polskich od zgonu Zygmunta Augusta, Petersburg–Mohylew 1855
41.Stryjkowski M., Która przedtem nigdy świata nie widziała, kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi, Warszawa 1846.
42.Wapowski B., Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. I–II, Wilno 1847–1848.
43.Warszewicki K., Rerum polonicarum libri XIII, b.m.r.w.
44.Wojna 1792. Przewodnik naukowy i literacki, t. XXIII, Lwów 1895.