Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X     DOI: 10.18276/sa.2016.8-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 8 2016
Komunikowanie społeczne w administracji publicznej – wybrane zagadnienia

Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (137-150)
Słowa kluczowe: administracja publiczna komunikowanie społeczne formy i instrumenty komunikowania
Autorzy: Marek Suchanek
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny US w Gorzowie Wielkopolskim Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Komunikowanie społeczne jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. W administracji publicznej jego podstawowym celem jest zapewnienie jawności działań poprzez informowanie na temat własnej działalności i podejmowanych zadaniach, jak również kreowanie pozytywnych zmian w wizerunku administracji oraz promocja rozumiana jako komunikacja z otoczeniem społecznym związana z doskonaleniem funkcjonowania. W rezultacie podnoszona jest jakość usług i budowane są nowe, lepsze standardy pracy administracji. Lepsze, czyli takie, których oczekują klienci, obywatele. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje zamierzone skutki, gdy jest prowadzony za pomocą odpowiednich instrumentów. Kreowanie pozytywnego wizerunku, skuteczne kampanie informacyjne wspomagane konsultacjami społecznymi, wykorzystanie mediów lokalnych, Internetu i możliwości stwarzanych przez telefonię komórkową to skuteczne formy i metody komunikowania społecznego w administracji publicznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bakalarski K., Public relations a kształtowanie wizerunku menedżera, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
2.Budzyński W., Public relations – zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 2000.
3.Cwalina W., Telewizyjna reklama polityczna, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.
4.Dębicka A., Sprawne państwo: współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
5.Długosz D., Wygnański J.J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2005.
6.Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,
7.Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 2002.
8.Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Astrum, Wrocław 2001.
9.Ferens A., Kondas R., Matysiak I., Rzeźnik G., Szyrski M., Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach?, FRDL, Warszawa 2010.
10.Girard V., Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
11.Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, K.E. Liber, Warszawa 2007.
12.Knecht Z., Public relations w administracji publicznej. Teoria, praktyka, badania, C.H. Beck, Warszawa 2006.
13.Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, REBIS, Warszawa 1995.
14.Kowalczyk R., Media lokalne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań 2009.
15.Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Atla2, Wrocław 2002.
16.Maison D., Wasilewski P., Propaganda Dobrych Serc, czyli pierwszy tom o Reklamie Społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków 2002.
17.Mikułowski-Pomorski J., Prasa a społeczność lokalna. Zadania oczekujące na spełnienie, w: Społeczne funkcje tygodników lokalnych, Śląskie Wydawnictwa Prasowe, Katowice 1995, s. 67–91.
18.Piechota G., Media lokalne w procesie kreacji lokalnej rzeczywistości, Wydawnictwo AFM, Kraków 2012.
19.Pilipiec S., Szreniawski P., Socjologia administracji: zarys wykładu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
20.Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2010.
21.Probosz M., Sadura P., Konsultacje w społeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
22.Rozwadowska B., Public relations: teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002.
23.Różycka M., Media publiczne a kształtowanie przemian społecznych, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2014, nr 1, www.naukowy-przeglad-dziennikarski.org/content/naukowy-przegl%C4 %85d - dziennikarski-12014-9 (dostęp 22.04.2016).
24.Rzucidło J., Telefon komórkowy jako narzędzie elektronicznej administracji, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009, www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34361/Telefon_komorkowy.pdf (dostęp 22.04.2016).
25.Wojciechowski A., Usługi w sieciach informatycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.