Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X     DOI: 10.18276/sa.2016.8-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 8 2016
Administracyjnoprawne formy ochrony zabytków właściwe dla organów administracji rządowej. Zarys

Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (99-108)
Słowa kluczowe: administracja rządowa formy ochrony zabytków prawo ochrony zabytków
Autorzy: Katarzyna Sikora
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Ochrona zabytków jest jednym z zadań administracji publicznej, realizowanym przez organy rządowe i samorządowe. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa formy ochrony zabytków właściwe administracji państwowej oraz samorządom. Artykuł stanowi wprowadzenie do szerszej wykładni przepisów prawnych regulujących formy ochrony zabytków pozostających w kompetencji organów państwowych, którymi są wpis do rejestru zabytków, wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz uznanie za pomnik historii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoniak P, Cherka M., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
2.Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z dnia 8 listopada 1918 r. (DzU z 1918 r., nr 16, poz. 36).
3.Dobosz P., Ewoluujące formy ochrony zabytków w Polsce, w: Prawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler, Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawa–Gdańsk 2014, s. 232–234.
4.Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (DzU z 1976 r., nr 32, poz. 190 i 191).
5.Pływaczewski W., Pomnik historii, w: Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, red. K. Zeidler, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 277–284
6.Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 lipca 1928 r. o prowadzeniu rejestru zabytków (DzU z 1928 r., nr 76, poz. 675 i 676).
7.Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami (DzU z 1928 r., nr 29, poz. 265).
8.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków (DzU 1963 r., nr 19, poz. 101).
9.Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenie rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (DzU z 2011 r., nr 113, poz. 661).
10.Sikora K., Zlecenie kompetencji wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie porozumienia administracyjnego z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jako fundament kształtowania samorządowej ochrony zabytków, „Santander Art. Culture & Law Review” 2015, nr 1, s. 233–248.
11.Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (DzU z 2016 r., poz. 1330).
12.Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (DzU z 1999 r., nr 98, poz. 1150 z późn. zm.). Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (DzU z 1962 r., nr 10, poz. 48 z późn. zm.).
13.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1446).
14.www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/ (dostęp 21.12.2015).
15.www.prezydent.pl/aktualnosci/pomniki-historii/kryteria-wyboru – (dostęp 21.12.2015).
16.Zalasińska K., Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
17.Zalasińska K., Rejestr zabytków, w: Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, red. K. Zeidler, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 322–326.
18.Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.