Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2016.8-02
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 8 2016
Załącznik do protokołu posiedzenia organu administracji publicznej

Autorzy: Paweł Górecki
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne protokół załącznik
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (19-28)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 376

Abstrakt

Protokół posiedzenia organu orzekającego jest dokumentem urzędowym i zgodnie z art. 76 k.p.a. stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone. Tym samym niebagatelne znaczenie ma załącznik do protokołu, który jest częścią protokołu. Oznacza to, że załącznik będzie nie tylko narzędziem pozwalającym na precyzyjne przedstawienie informacji pochodzących od autora, ale także będzie miał istotne znaczenie w sferze postępowania wyjaśniającego i postępowania odwoławczego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak A., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 1996.
2.Chróścielewski W., Glosa do wyroku NSA z dnia 10 listopada 1994 r., I SA 1073/94, „Samorząd Terytorialny” 1997, nr 3, s. 76.
3.Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1970.
4.Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Kraków 2000.
5.Jodłowski J., Załącznik do protokołu według kodeksu postępowania cywilnego, „Polski Proces Cywilny” 1936, nr 14–15, s. 433.
6.Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, red. J. Jodłowski, K. Piasecki, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989.
7.Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Piasecki, C.H. Beck, Warszawa 1996.
8.Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–103, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
9.Łaszczyca G., Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
10.Łaszczyca G., Rozprawa administracyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
11.Miszewski W., Proces cywilny w zarysie, cz. I, Marian Ginter, Księgarnia Wydawnictw Prawniczych, Warszawa 1946.
12.NTA z dnia 24 września 1934 roku L.rej.2971/34, Zbiór Wyroków NTA, nr 1403 A.
13.Waligórski M., Polskie prawo procesowe cywilne. Funkcja i struktura procesu, Gebethner i Wolff, Warszawa 1947.
14.Wyrok WSA w Warszawie II SA/Wa 1894/05 z dnia 30 maja 2006, LEX nr 232206.