Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.43-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
DOMNIEMANIA WYNIKAJĄCE Z TAK ZWANYCH SZCZEGÓLNYCH PRZYCZYN ZWALNIAJĄCYCH PRZEWOŹNIKA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W PRZESYŁCE

Autorzy: Krzysztof Wesołowski
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: odpowiedzialność przewoźnika ciężar dowodu domniemanie
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (147-155)
Klasyfikacja JEL: K12 K22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zawarte zostały uwagi dotyczące korzystnych dla przewoźników domniemań związku przyczynowego pomiędzy tak zwanymi szczególnymi przyczynami zwalniającymi od odpowiedzialności a szkodą. Domniemania takie występują w konwencjach międzynarodowych dotyczących transportu kolejowego, samochodowego i żeglugi śródlądowej oraz w niektórych systemach prawa wewnętrznego, w tym w prawie polskim. Autor wyjaśnia istotę omawianych domniemań, wskazując na ich odmienność w stosunku do innych znanych prawu domniemań prawnych. Wyraża przy tym przekonanie, że domniemania te nadmiernie uprzywilejowują przewoźnika, a w praktyce nie zawsze są właściwie rozumiane i stosowane. Stąd postuluje rezygnację z nich w przyszłej regulacji umowy przewozu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Clarke, M.A. (2009). Internatonal Carriage of Goods by Road: CMR. London: Informa.
2.Heuer, K. (1975). Die Haftung des Frachtführers nach dem Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen
3.Strassengüterverkehr (CMR). Hamburg: Deutscher Verkehrs–Verlag.
4.Gizbert-Studnicki, T. (1974). Znaczenie terminu „domniemania prawne” w języku prawnym i prawniczym. Ruch Prawniczy
5.Ekonomiczny i Społeczny, 1, 101–114.
6.Gizbert-Studnicki, T. (1977). Spór o domniemania prawne. Państwo i Prawo, 11, 68–73.
7.Gottrau, de M.M. (1987). Liability in Dangerous Goods Transport (Art. 22). W: J. Theunis (red.), International Carriage
8.of Goods by Road (CMR) (s. 197–209). London, New York, Hamburg, Hong Kong: Lloyd’s of London Press Ltd.
9.Górski, W. (1998). Prawo transportowe. Szczecin, Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
10.Kolarski, A. (2002). Prawo przewozowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
11.Kunicki, A. (1969). Domniemania w prawie rzeczowym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
12.Libouton, J. (1987). Liability of the CMR Carrier in Belgian Case Law (Arts 17, 18, 19, 20). W: J. Theunis (red.), International
13.Carriage of Goods by Road (CMR) (s. 79–96). London, New York, Hamburg, Hong Kong: Lloyd’s of London
14.Press Ltd.
15.Nowacki, J. (1976). Domniemania prawne. Katowice: Wyd. UŚ.
16.Radwański, Z., Zieliński, M. (2007). W: M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna. T. 1.
17.Warszawa: C.H.Beck.
18.Sośniak, M. (1985). Nowe polskie prawo przewozowe. Problemy Prawa Przewozowego, 9, 7–27.
19.Stec, M. (1993). Odpowiedzialność cywilna przewoźnika za szkody w przesyłce. Geneza, charakter prawny, granice. Studium
20.prawnoporównawcze. Kraków: Wyd. UJ.
21.Stec, M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym. Kraków: Zakamycze.
22.Szanciło, T. (2013). Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych. Warszawa:
23.C.H. Beck.
24.Wesołowski, K. (1995). Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy Prawo
25.przewozowe. Zielona Góra: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
26.Wesołowski, K. (1998). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7.11.1995. Orzecznictwo Sądów Polskich,
27.10, 172–174.
28.Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters
29.Kluwer.
30.Wesołowski, K. (2014). W: D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa:
31.Wolters Kluwer.
32.Wróblewski, J. (1973). Domniemania prawne – problematyka teoretyczna. Studia Prawno-Ekonomiczne, X, 7–36.