Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005     DOI: 10.18276/ptl.2018.43-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA JAKO ELEMENT PODAŻY NA RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH W POLSCE

Autorzy: Tomasz Kwarciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Agnieszka Gozdek
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: komunikacja autobusowa usługi transportowe linie komunikacyjne
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (81-89)
Klasyfikacja JEL: R41 R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono zmiany w zakresie długości komunikacji autobusowej w Polsce w latach 2000–2016. Zgodnie z danymi statystycznymi w tym okresie nastąpiło dalsze ograniczanie ich długości, co należy łączyć ze zmianami społeczno-gospodarczymi, jakie miały miejsce w Polsce po 1989 roku. Przede wszystkim zmieniły się zasady funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych. Przyjęto między innymi zasady rynkowe prowadzenia działalności gospodarczej. Większą rolę zaczęły również odgrywać preferencje klientów transportu, co miało wpływ na zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Nie bez znaczenia było też zwiększenie dostępu do samochodów osobowych, co ma odzwierciedlenie w szybko rosnącym od 1989 roku wskaźniku motoryzacji. Ograniczanie liczby oraz długości linii komunikacyjnych ma wpływ na funkcjonowanie i rozwój poszczególnych miejscowości. Przede wszystkim skutkuje zmniejszaniem dostępności usług transportowych dla mieszkańców. Ma to negatywny wpływ w wymiarze społecznym, ograniczając możliwość mobilności osobom pozbawionym dostępu do motoryzacji indywidualnej, a w szerszym wymiarze zmienia zachowania komunikacyjne ludności. Jest jednym z impulsów wzrostu motoryzacji indywidualnej na obszarach pozamiejskich. Dotychczas w Polsce nie wypracowano mechanizmów ograniczających negatywne następstwa ograniczania podaży usług transportowych. Jest to szczególnie niekorzystne dla osób młodszych (w Polsce dla uczniów od poziomu liceów oraz studentów), starszych, a także pozbawionych możliwości korzystania z samochodów osobowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyr, T. (2009). Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Radom: Wyd. Politechniki Radomskiej.
2.GUS (2015). Dochody i warunki życia ludności Polski. Warszawa.
3.GUS (2001–2017). Transport – wyniki działalności 2000–2016. Warszawa.
4.GUS (2017). Transport – wyniki działalności. Warszawa.
5.Kołodziejski, H., Wyszomirski, O. (2012). Organizacja przewozów pasażerów na rynku drogowego transportu regionalnego.
6.Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 44, 37–50.
7.Kwarciński, T. (2016). Dostępność publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich w Polsce. Szczecin: Wyd.
8.Naukowe US.
9.Taylor, Z., Ciechański, A. (2010). Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji
10.samochodowej. Transport Miejski i Regionalny, 2, 19–25.
11.Ustawa z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym. Dz.U. z 2001, nr 124, poz. 1371.