Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.43-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
WPŁYW ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU NA DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWĄ OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE

Autorzy: Tomasz Kwarciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: dostępność transportowa obszary wiejskie infrastruktura transportu środki Unii Europejskiej
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (73-79)
Klasyfikacja JEL: R41 R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienie dostępności transportowej na obszarach wiejskich w Polsce. W jej ocenie uwzględniono zmiany w długości zamiejskich dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni twardej w ujęciu krajowym oraz wojewódzkim. Przyjęta metodyka badania pozwoliła na obliczenie gęstości przestrzennej oraz demograficznej zamiejskich dróg gminnych oraz powiatowych. Przyjmując, że gęstość infrastruktury wpływa na dostępność transportową, oceniono tempo i kierunki tych zmian. Obliczenia przedstawiono dla lat 2000–2015 w przekroju krajowym i wojewódzkim. W Polsce, uwzględniając aspekt infrastrukturalny, na obszarach wiejskich widoczna jest poprawa dostępności transportowej. Można jednak zaobserwować zróżnicowany pod względem przestrzennym i demograficznym zakres tych zmian. Ma na to wpływ zróżnicowanie w rozwoju długości dróg zamiejskich w Polsce. Poprawa wskaźnika gęstości średnioważonej, a tym samym dostępności transportowej, jest zauważalna w regionach Polski centralnej (województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie) oraz wschodniej. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu zmian w długości infrastruktury transportu na dostępność transportową obszarów wiejskich w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dalvi, M.Q., Martin, K.M. (1976). The measurement of accessibility: some preliminary results. Transportation, 5, 17–42.
2.El-Geneidy, A.M., Levinson, D.M. (2006). Access to destinations: development of accessibility measures. Minneapolis:
3.University of Minnesota.
4.Grzywacz, W. (1982). Infrastruktura transportu. Warszawa: WKiŁ.
5.GUS (2001, 2006, 2011, 2016). Transport wyniki działalności 2000, 2005, 2010, 2015. Warszawa.
6.GUS (2017). Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym 2016. Warszawa.
7.Hansen, W.G. (1959). How Accessibility Shapes Land-use. Journal of the American Institute of Planners, 25, 73–76.
8.Harris, C.D. (1954). The Market as a Factor in the localization of industry in the United States. Annals of the Association
9.of American Geographers, 44, 315–348.
10.Hay, A. (1993). Equity and welfare in the geography of public transport provision. Journal of Transport Geography,
11.1 (2), 95–101.
12.Hornig, A., Dziadek, S. (1987). Zarys geografii transportu lądowego. Warszawa: PWN.
13.Komornicki, T., Śleszyński, P., Rosik, P., Pomianowski, W. (2009). Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania
14.polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK, 241.
15.Koźlak, A. (2012). Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce. Gdańsk: Wyd. UG.
16.Kwarciński, T. (2016). Dostępność publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich w Polsce. Szczecin: Wyd.
17.Naukowe US.
18.Madeyski, M., Lisowska, E., Marzec, J. (1976). Ekonomia transportu. Wstęp do nauki o transporcie. Warszawa: SGPiS.
19.Rosik, P. (2012). Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim. Warszawa: PAN IGiPZ.
20.Schürmann, C., Spiekermann, K., Wegener, M. (1997). Accessibility indicators: model and report, SASI Deliverable D5.
21.Dortmund: Institute of Spatial Planning.
22.Spiekermann, K., Neubauer, J. (2002). European accessibility and peripherality: concepts, models and indicators. Stockholm:
23.Nordregio.
24.Tarski, I. (1973). Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego. Warszawa: PWE.
25.Vickerman, R.W. (1974). Accessibility, attraction, and potential: a review of some concepts and their use in determining
26.mobility. Environment and Planning, 6, 675–691.