Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005     DOI: 10.18276/ptl.2018.43-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
ZMIANA W STRUKTURZE PRZEWOZÓW LĄDOWYCH ŁADUNKÓW W ŚWIETLE WYZWAŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Autorzy: Sylwia Kowalska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Agnieszka Gozdek
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój podział gałęziowy przewozy ładunków
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (51-60)
Klasyfikacja JEL: R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule została przeanalizowana oraz oceniona obecna struktura przewozów lądowych ładunków w Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej. Ocenie został również poddany trend, jaki w ramach przeprowadzonych prognoz będzie miał miejsce w przyszłej perspektywie. Analiza została oparta na badaniach wtórnych, a wyniki ocenione pod kątem realizacji założeń idei zrównoważonego rozwoju. W artykule została podjęta próba odpowiedzi na pytanie o przyszłe tendencje dotyczące potrzeb przewozowych, które kształtowane są poprzez wspólną politykę Unii Europejskiej stanowioną z potrzeby realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań wskazały szanse na przesunięcie międzygałęziowe z transportu samochodowego na kolejowy, co jest zgodne z założeniami paradygmatu przesunięć międzygałęziowych. Wskazuje się jednak, że w celu podniesienia prawdopodobieństwa realizacji zakładanego celu związanego z przesunięciami międzygałęziowymi należy się skupić na wykorzystaniu narzędzi oraz koordynacji działań, które pomogą osiągnąć wyznaczone cele.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development.
2.Burnewicz, J. (2007). Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym
3.uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
4.Sopot.
5.CEOC (2001). Biała Księga (2011). Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia
6.konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela: Komisja Europejska.
7.Drewnowski, A., Małachowski, K. (2015). Wpływ rewitalizacji przewozów na linii kolejowej Ulikowo–Kalisz Pomorski–
8.Wałcz (Piła Gł.) na wzrost konkurrencyjności regionu i mobliności jego mieszkańców. Problemy Transportu
9.i Logistyki, 871 (30), 25–36.
10.Eurostat (2018). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Modal_Split_of_inland_
11.freight_transport,_2016_(%25_of_total_tonne-kilometres).png (5.07.2018).
12.Miłaszewicz, D., Ostapowicz, B. (2011). Warunki zrównoważonego rozwoju transportu w świetle dokumentów UE.
13.Gospodarka. Zarządzanie. Środowisko. Studia i Prace WNEiZ, 24, 103–118.
14.Przybyłowski, A. (2012). Rozwój transportu w polskich regionach w kontekście koncepcji zrównoważonego transportu
15.UE. Logistyka, 2, 241–251.
16.Raport (2011). External Costs of Transport in Europe.
17.Report of the World Comission on Environment and Developement:Our Common Future (1987).
18.Requirements Toward the freight system of 2030–2050 (2015). Capacity for Rail.
19.Rydzkowski, W. (red.) (2017). Współczesna polityka transportowa. Warszawa: PWE.
20.Załoga, E. (2013). Trendy w transporcie Unii Europejskiej. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
21.Załoga, E., Milewski, D. (2015). Zrównoważony rozwój transportu jako wyzwanie ekonomiczne. Problemy Transportu
22.i Logistyki, 30, 141–151.