Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.39-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
ESI IN THE SUPPLY CHAIN OF MODULAR PRODUCTS
(ESI W ŁAŃCUCHU DOSTAW PRODUKTÓW MODUŁOWYCH)

Autorzy: Grażyna Wieteska
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: ESI modularyzacja łańcuch dostaw
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (129-140)
Klasyfikacja JEL: L23 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dyskusja na temat współpracy nad rozwojem produktów jest dziś bardzo aktualna z powodu rosną - cego tempa zmian technologicznych. Jednak wciąż zbyt mało jest artykułów dotyczących rozwoju produktu w perspektywie więcej niż jednego ogniwa łańcucha dostaw. Celem tego artykułu jest roz- poznanie roli wewnętrznej i zewnętrznej współpracy w procesie opracowywania produktu, a tak- że określenie czynników warunkujących wczesne zaangażowanie dostawców w łańcuch dostaw produktów modułowych. Artykuł składa się z następujących części: wprowadzenie, metodologia, wyniki badań, wnioski i propozycja przyszłych badań. Autorka wykorzystała pogłębione wywiady i metody studium przypadku. Na podstawie wniosków sformułowano trzy hipotezy. Mogą być one wkładem do dalszych (ilościowych) badań: H1: Strategia modularyzacji pozytywnie wpływa na ESI, H2: Partnerstwo pozytywnie wpływa na ESI, H3: Strategia modularyzacji pozytywnie wpływa na partnerstwo
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Büyüközkan, G., Arsenyan, J. (2012). Collaborative product development: a literature overview. Production Planning & Control. The Management of Operations, 23 (1), 47–66.
2.Caniëls, M.C.J., Gelderman, C.J., Ulijn, J.M. (2010). Buyer-supplier relationship development: An empirical study among Dutch purchasing professionals. Journal of Enterprising Culture, 18 (2), 107–137.
3.Cooper, R.G. (2001). Winning at New Products: Accelerating the process from idea to launch, 3rd edition. Reading, MA: Perseus Book
4.Cooper, R.G. (2008). Perspective: The Stage-Gate Idea-to-Launch Process – Update, What’s New, and Next Gen Systems. Journal of Product Innovation Management, 25 (3), 213–232.
5.Crawford, C.M., Benedetto, C.A. (2013). New Products Management. McGraw Hill International Edition, 11th edition.
6.Christopher, M. (2000). The agile supply chain: competing in volatile markets. Industrial Marketing Management, 29 (1), 37–44.
7.Dodgson, M., Gann, D., Salter A. (2008). The management of technological innovation: strategy and practice. Oxford–New York: Oxford University Press.
8.Drucker Peter, F. (2006). Innovation and Entrepreneurship. London and New York: HarperBusines.
9.Dube, P., Muyengwa, G., Battle, K. (2013). The impact of product modularisation on supply chain relationships: a furniture industry perspective. SAIIE25 Proceedings.
10.Gershenson, J.K., Prasad, G.J.; Zhang, Y. (2003). Product modularity Definitions and benefits. Journal of Engineering Design, 14 (3), 295–313.
11.Handfield, R.B., Lawson, B. (2007). Integrating Suppliers Into New Product Development. Research-Technology Management, 50 (5), 44–51.
12.Harary, A., Pulizzi, U. (2015). Global Innovation Barometer 2014 – Insight on Disruption, Collaboration and the Future of Wo r k, General Electric. Retrieved from: www.gereports.com/ innovation-barometer-2014/ (15.01.2015).
13.Jaruzelski, B., Dehoff, K. (2007). The customer connection: the global innovation. „Strategy & Business Magazine”, PwC Strategy & Inc, 77. Retrieved from: www.strategy-business.com/article/07407 (12.11.2017).
14.Lee, H.L. (2002). Aligning supply chain strategies with product uncertainties. California Management Review, 44 (3), 105–119.
15.Matejun, M. (2012). Metoda studium przypadku w pracach badawczych młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 666, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 19, 203–214.
16.Nellore, R., Söderquist, K. (2000). Portfolio approaches to procurement: Analyzing the Missing Link to Specifications. Long Range Planning, 33 (2), 245–267.
17.Piran, F., Lacerda, D., Antunes, J., Viero, C., Dresch, A. (2016). Modularization strategy: analysis of published articles on production and operations management (1999–2013). International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 86 (1–4), 507–519.
18.PricewaterhouseCoopers (2013). Supplier Relationship Management. How key suppliers drive your company’s competitive advantage?, Retrieved from: www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-supplier-relationship-management.pdf (12.11.2017).
19.Voss, C., Trent, R.J., Monczka, R.M. (1999). Achieving world-class supplier quality. Total Quality Management, 10 (6), 927–938.
20.Tsikriktsis, N., Frohlich, M. (2002). Case research in operations management. International Journal of Operations & Pro-duction Management, 22 (2), 195–219.
21.Tylman, B. (2015). Opłacalność inwestowania w badania i rozwój. Warszawa: PwC.
22.Wieteska-Rosiak, B. (2013). Zrównoważony transport w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Transport Miejski i Re-gionalny, 3, 8–12.
23.Wagner, S.M. (2012). Tapping Supplier Innovation. Journal of Supply Chain Management, 48 (2), 37–52.