Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.40-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Obowiązek współdziałania z ubezpieczycielem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika po zajściu zdarzenia szkodowego

Autorzy: Paweł Sikora
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji
Słowa kluczowe: odpowiedzialność przewoźnik ubezpieczenie obowiązki odszkodowanie
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (185-195)
Klasyfikacja JEL: K12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma na celu ocenę modelowych rozwiązań zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego u wybranych ubezpieczycieli. Dokładnie chodzi o określony w nich zakres powinności dotyczących współpracy ubezpieczającego i ubezpieczonego z ubezpieczycielem po zajściu zdarzenia szkodowego, a w szczególności o system sankcji za ich niewypełnienie. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie czy tego rodzaju sankcje znajdują podstawę normatywną w prawie polskim i w innych systemach prawnych. Kwestia ta ma ogromne znaczenie praktyczne, gdyż ogólne warunki przewidują niejednokrotnie najsurowszą z sankcji przewidzianych w prawie ubezpieczeń, tj. odmowę wypłaty odszkodowania. To zaś oznacza dla przewoźnika konieczność ponoszenia ciężaru szkody z własnych środków. Analiza dogmatyczna prowadzi do wniosku o sprzeczności tego rodzaju postanowień umownych zawartych w OWU firm ubezpieczeniowych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a tym samym do ich nieważności. Tymczasem wynikająca ze specyfiki szkód transportowych konieczność współdziałania ubezpieczającego lub ubezpieczonego przewoźnika z ubezpieczycielem nie budzi wątpliwości. Do podobnych wniosków prowadzi analiza prawno-porównawcza w zakresie prawa niemieckiego i europejskiego projektu PEICL. W prawie polskim w tym zakresie konieczne są jednak daleko idące zmiany prawa, które sformułowano w postaci wniosków de lege ferenda.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jastrzębski J, (2007) Odpowiedzialność odszkodowawcza. Warszawa, CH Beck.
2.Krajewski M., (2004) Umowa ubezpieczenia art. 805-834 KC, Komentarz. Warszawa, C.H. Beck.
3.Krajewski M. (2011) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego. Warszawa, Wolters Kluwer.
4.Krajewski M., (2016) Umowa ubezpieczenia. Art. 805-834 KC. Komentarz. Warszawa CH Beck, (Legalis Komentarze).
5.Kowalewski E., Serwach M., Fuchs D., Mogilski W., (2006) Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Toruń, Oficyna Wydawnicza "Branta" Sp. z o.o.
6.Nowakowski Z. K., (2004) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Warszawa, Poltext.
7.Panowicz-Lipska J., (2011) Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Tom 8, Warszawa, CH Beck.
8.Raczyński A., (2010) Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Warszawa, CH Beck.
9.Walczak R., (2006) Międzynarodowy przewóz drogowy towarów. Warszawa, C.H. Beck.
10.Wesołowski K., (2013) Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa, Wolters Kluwer.
11.Wesołowski, K., Ambrożuk, D., Dąbrowski, D. (2015). Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Warszawa, Wolters Kluwer.