Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Porty morskie jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych

Autorzy: Andrzej Grzelakowski
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: logistyczny łańcuch dostaw węzeł logistyczny węzeł transportowy ekonomika portów porty morskie
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (161-169)
Klasyfikacja JEL: L91 R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem rozważań autora jest analiza rozwoju myśli ekonomicznej i teorii budowanej w ramach tej dyscypliny i dyscyplin pokrewnych w Polsce, dotyczących sposobu postrzegania portów morskich jako integralnych składników systemu transportowego kraju oraz elementów jego przestrzeni ekonomicznej. Autor podejmuje próbę określenia kierunku ewolucji, jaka dokonała się w okresie ostatniego półwiecza w naukach ekonomicznych, a w szczególności w ekonomice transportu i portów morskich w obszarze dotyczącym badania istoty oraz charakteru, roli i funkcji tych organizmów gospodarczych. Celem podjętych badań jest nie tylko charakterystyka i ocena dorobku naukowego, jaki powstał w tej dziedzinie w Polsce, ale także próba ustalenia wzajemnych relacji między teorią i praktyką funkcjonowania i rozwoju portów morskich w tym okresie. W artykule posłużono się metodą analizy – głównie retrospektywnej i krytyki piśmiennictwa naukowego, dotyczącego bezpośrednio i pośrednio problematyki portowej badanej w aspekcie ekonomicznym, a w tym przede wszystkim w dyscyplinie ekonomia i zarzadzanie. Uzyskane wyniki badań wskazują na: 1) istnienie ścisłych relacji między sferą badań dotyczących portów morskich w Polsce i ich rozwojem oraz 2) silną dominację ośrodków naukowych Gdańska i Szczecina, jako głównych aglomeracji portowych i ośrodków uniwersyteckich w podejmowaniu i realizacji tego typu badań. Należy podkreślić, że na nich ciąży także obecnie, w dobie rozwoju logistyki i globalnych łańcuchów dostaw, obowiązek prowadzenia badań sektora portowego i jego relacji z otoczeniem krajowym i międzynarodowym w ramach nowej formuły ekonomiki portowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gronowski, F. (1968). Port morski jako stacja stacji. Technika i Gospodarka Morska, 9.
2.Gronowski, F. (1969). Problematyka powiązań komunikacyjnych portu morskiego z zapleczem. Przegląd Zachodniopomorski, 6–7.
3.Gronowski, F. (1965). System transportowy. Elementy teorii. Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Szczecin: Wydawnictwo PS.
4.Grzelakowski, A.S., Matczak, M. (2006). Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
5.Grzelakowski, A.S., Matczak, M, (red). (2015) Infrastruktura transportu. Współczesne wyzwania rozwojowe. Gdańsk: Wydawnictwa Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.
6.Grzelakowski, A.S., Matczak, M. (2012). Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
7.Kuźma, L. (red.). (2004). Ekonomika portów morskich i polityka portowa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
8.Kużma, L., Szczepaniak, T. (1968). Ekonomika portów morskich. Sopot: Wydawnictwo WSM w Sopocie.
9.Neider, J. (2008). Polskie porty morskie. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
10.Neider, J. (2013). Rozwój polskich portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
11.Pluciński, M. (2013). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Warszawa: CeDeWu.
12.Tarski, I. (1968). Koordynacja transportu. Warszawa: PWE.