Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.35-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Regulacyjne uwarunkowania rozwoju rynku lotniczego w Unii Europejskiej

Autorzy: Elżbieta Marciszewska
Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Paweł Zagrajek
Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Adam Hoszman
Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: transport lotniczy regulacje europejska strategia lotnictwa
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (101-109)
Klasyfikacja JEL: O18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rynek lotniczy w Europie podlega rozległym regulacjom. Szczeg.lnie trudne zadanie powierzone jest regulatorowi, kt.ry musi stale monitorować zmiany na rynku zar.wno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, i odpowiednio ukierunkowywać działania, tak aby umożliwić jego optymalny rozw.j. Ogłoszenie przez Komisję Europejską Europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa to z pewnością niezwykle istotne wydarzenie na rynku lotniczym w Europie, kt.re wskazuje kierunki polityki regulacyjnej organ.w Unii na najbliższe lata. W artykule podjęto pr.bę oceny skutk.w zapis.w tej strategii dla funkcjonowania i konkurencyjności podmiot.w rynku lotniczego w Unii Europejskiej. W ocenie autor.w zbudowanie sp.jnej strategii regulacyjnej jest niezbędnym warunkiem wdrażania właściwych i adekwatnych regulacji stymulujących rozw.j rynku, a jednocześnie zabezpieczających wszystkich jego uczestnik.w przed działaniami mogącymi prowadzić do nieoptymalnej alokacji zasob.w.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Glapiński, A. (2003). Teoria kryzysu państwa podatków Josepha A. Schumpetera. Ekonomista, 1.
2.Katedra Transportu SGH (2011). Fiskalizm w transporcie – szanse i zagrożenia dla sektora TSL. Warszawa.
3.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa, Bruksela, 7.12.2015. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0598&from=EN.
4.Król, M. (2011). Tradycyjny paradygmat regulacyjny branż infrastrukturalnych a współczesny model regulacji tych branż w Unii Europejskiej. Badanie statutowe. Warszawa: KGŚ SGH.
5.Marciszewska, E., Pieriegud, J. (red.). (2009). Benchmarking and Best Practices in Transport Sector. Warsaw: School of Economic.
6.Marciszewska, E. (red.). (2013). Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1985). Economics. Twelth Edition. New York: Mc Graw-Hill Book Company.
8.Stigler, G.J. (1972). The Theory of Economic Regulation. Bell Journal of Economics and Management Science, 1.
9.Viscusi, W.K., Harrington, J.E., Vernon, J.M. (2005). Economics of Regulation and Antitrust. Cambridge: MIT Press.