Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2018.1-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1/2018
Rodzina a kapitał społeczny. Wybrane problemy teoretyczne i badawcze
(Family and Social Capital. Selected Theoretical and Research Problems)

Authors: Urszula Abłażewicz-Górnicka ORCID
Uniwersytet w Białymstoku
Keywords: social capital family family bonds bonding social capital bridging social capital
Year of publication:2018
Page range:8 (17-24)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the article the attention is focused on the family as a source of social capital. The article presents some defning and research problems concerning the functioning of social capital in the context of changes in the bonds within a family, in its structure and relationships. The frst part depicts the place the family occupies in the theory and typology of social capital, in particular in the division into bonding and bridging social capital. The next part is devoted to the conceptualisation of the family’s social capital. Special attention has been paid to the diversifcation of the access to social resources within a family. The last part of the article describes the relations between socio-cultural changes and social capital; this time special attention is paid to the changes in family life patterns and their signifcance to the resources of social capital.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bourdieu, P., Wacquant, L. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Ofcyna Naukowa.
2.Donati, P., Prandini, R. (2007). The Family in the Light of a New Relational Theory of Primary, Secondary and Generalized Social Capital. International Review of Sociology, 17 (2), 209–223.
3.Drozdowski, R., Ziółkowski, M. (1999). Funkcjonowanie kapitałów kulturowego i społecznego w dobie pragmatyzacji świadomości społecznej. Przegląd Socjologiczny, 2, 11–37.
4.Field, J. (2003). Social Capital. London: Routledge.
5.Furstenberg, F.F., Kaplan, S.B. (2007). Social Capital and the Family. W: J. Scott, J. Treas, M. Richards (red.), The Blackwell Companion to the Sociology of Families (s. 218–232). Oxford: Blackwell Publishing.
6.Lin, N. (2000). Inequality in Social Capital. Contemporary Sociology, 29 (6), 785–795.
7.Melosik, Z. (2013). Edukacja uniwersytecka i procesy stratyfkacji społecznej. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 1 (3), 21– 46.
8.Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual Review of Sociology, 24, 1–24.
9.Putnam, R.D. (1995a). Bowling alone: America’s declining social capital. Journal of Democracy, 6 (1), 65–78.
10.Putnam, R.D. (1995b). Demokracja w działaniu. Kraków: SIW Znak.
11.Putnam, R.D. (2007). E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-frst Century. The 2006 Johan Skytte Prize Lecture. Scandinavian Political Studies, 30 (2), 137–174.
12.Putnam, R.D., Goss K.A. (2002). Introducion. W: R.D. Putnam (red.), Democracies in flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Society (s. 3–19). Oxford: Oxford University Press.
13.Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon &Schuster.
14.Slany, K. (2013). Ponowoczesne rodziny – konstruowanie więzi i pokrewieństwa. W: K. Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej (s. 45–64). Kraków: Wydawnictwo UJ.
15.Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: WN PWN.
16.Taranowicz, I. (2002). Rodzina a problemy zdrowia i choroby. W: J. Barański, W. Piątkowski (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny (s. 105–115). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATT WWO.
17.Theiss M. (2012). Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
18.Tobiasz-Adamczyk, B. (2013). Wyzwania dla rodzin związane z opieką nad chorym lub starszym bliskim. W: K. Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej (s. 191–211). Kraków: Wydawnictwo UJ.
19.Żurek, A. (2015). Swoi i obcy w rodzinie. W: I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy (s. 57–72). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.