Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą źródeł finansowania

Autorzy: Piotr Figura
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Słowa kluczowe: struktura finansowania struktura kapitału wielkość przedsiębiorstwa
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (271-284)
Klasyfikacja JEL: G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania struktury źródeł finansowania pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach polskiej gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania struktury kapitałowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wykorzystano test nieparametryczny Kruskala-Wallisa. Przeprowadzone badania dowiodły, że polskie mikro i małe przedsiębiorstwa w większym stopniu finansują swój majątek z kapitału własnego, a w mniejszym stopniu wykorzystują do tego celu źródła w postaci krótkoterminowych, czy długoterminowych kapitałów obcych, aniżeli przedsiębiorstwa duże bądź średnie. Uzyskane podczas badań wyniki wskazują także na znaczący wpływ specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej na strukturę źródeł finansowania podmiotów gospodarczych w Polsce.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ang, J., Chua, J., McConnell, J. (1982). The Administrative Costs of Corporate Bankruptcy: A Note. Journal of Finance, 37.
2.Baker, H.K., Powell, G.E., Veit, E.T. (2002). Revisiting the dividend puzzle: do all of the pieces now fit? Review of Financial Economics, 11 (4).
3.Barclay, M.J., Smith, C.W. (1995). The priority structure of corporate liabilities. Journal of Finance, 50 (3).
4.Barowicz, M. (2014). Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Podejście empiryczne. Kraków–Legionowo: edu-Libri.
5.Baza danych TEGIEL, wersja 1.7.2 SV, edycja 56/2013.
6.Bera, A., Prędkiewicz, K. (2015). Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – badania empiryczne. W: A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (363–374). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Bławat, F. (2001). Analiza ekonomiczna. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
8.Bradley, M., Jarrell, G. A., Kim, E. H. (1984). On the existence of an optimal capital structure: theory and evidence. Journal of Finance, 39 (3).
9.Frielinghaus, A., Mostert, B., Firer, C. (2005). Capital structure and the firm’s life stage. South African Journal of Business Management, 36 (4).
10.Gajdka, J. (2002). Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
11.Huang, S.G., Song, F.M. (2005). The Determinants of Capital Structure: Evidence from China. Pobrano z: www.researchgate.net/publication/222433867 (24.11.2015)
12.Jaruga, A., Kopczyńska, L. (2001). Rachunkowość i podatki. W: B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą (351–387). Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Jerzemowska, M. (1999). Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Kester, C.W. (1986). Capital and ownership structure: a comparison of United States and Japanese manufacturing corporations. Financial Management, 15.
15.Kim, W.S., Sorensen, E.H. (1986). Evidence on the impact of the agency costs of debt in corporate debt policy. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 21.
16.Łuczka, T. (2015). Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. W: A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (86–97). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
17.Marsh, P. (1982). The choice between equity and debt: an empirical study. Journal of Finance, 37.
18.Myers, S.C. (1984). The capital structure puzzle. Journal of Finance, 39 (3).
19.Modigliani, F., Miller, M.H. (1958). The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment. American Economic Review, 48 (3).
20.Smith, C. (1977). Alternative Methods for Raising Capital: Rights versus Underwritten Offerings. Journal of Financial Economics, 5.
21.Titman, S., Wessels, R. (1988). The determinants of capital structure choice. Journal of Finance, 43 (1).
22.Warner, J.B. (1977). Bankruptcy Costs: Some Evidence. Journal of Finance, 32 (2).
23.Wolański, R. (2013). Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer.