Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Implikacje kreowania relacji między MSP a administracją publiczną w ujęciu regionalnym (na przykładzie regionu łódzkiego)

Autorzy: Mirella Barańska-Fischer
Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa administracja publiczna marketing relacji region łódzki
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (11-21)
Klasyfikacja JEL: M15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę związaną z kształtowaniem relacji między wybranymi podmiotami reprezentującymi region łódzki – małymi i średnimi przedsiębiorstwami a administracją publiczną – na rzecz zwiększania efektywności podejmowanych działań w obszarze kreowania środowiska proinnowacyjnego dla małego i średniego biznesu. Znaczenie analizowanych problemów, rozpatrywanych przez pryzmat coraz szybciej zachodzących zmian na większości rynków, wynika przede wszystkim z nieustannego intensyfikowania inicjatyw i przedsięwzięć decydentów każdej jednostki terytorialnej w kierunku zwiększania jej stopnia konkurencyjności, budowania potencjału silnego i wyróżniającego się obszaru geograficznego na mapie regionu, kraju czy większej przestrzennie części świata. Złożoność analizowanej tematyki zilustrowano danymi empirycznymi, pochodzącymi z zaprojektowanych i zrealizowanych w regionie łódzkim badań terenowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Filipiak, B., Ruszała, J. (2009). Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie i instrumenty. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
2.Forin, A., Lada, D. (red.) (2005). Partner przedsiębiorcy. Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
3.Gronroos, Ch. (1994). Quo vadis, marketing? Toward a relationship marketing paradigm. Journal of Marketing Management, 10, 347‒360.
4.Kotler, Ph. (2004). Marketing od A do Z. Warszawa: PWE.
5.Olejniczak, K. (2015). Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848, Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 98‒108.
6.Otto, J. (2004). Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
7.Przygodzki, Z. (2007). Konkurencyjność regionów. W: J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki (red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.