Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-30
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Źródła informacji dla innowacji w sektorze usług

Autorzy: Urszula Kłosiewicz-Górecka
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Słowa kluczowe: źródła innowacji innowacje usługi
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (327-337)
Klasyfikacja JEL: D80 O24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja źródeł informacji dla innowacji oraz ich dostępności dla przedsiębiorstw usługowych. Przedmiotem analizy są źródła informacji dla innowacji najwyżej cenione przez przedsiębiorstwa usługowe i źródła informacji najmniej dostępne. Artykuł przygotowano na podstawie literatury przedmiotu oraz wyników ilościowego badania przeprowadzonego metodą CAWI w III kwartale 2015 roku wśród przedstawicieli kierownictwa przedsiębiorstw usługowych zróżnicowanych pod względem wielkości oraz przynależności do sekcji usług. Wyniki badania pozwoliły pogłębić wiedzę w zakresie informacyjnych podstaw dla podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa usługowe w warunkach słabej dynamiki rozwoju gospodarczego i silnej konkurencji na rynku oraz dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Do źródeł informacji dla innowacji najbardziej przydatnych dla firmy usługowej zaliczono kontakty z klientami oraz wewnętrzne materiały pozostające w przedsiębiorstwie, a w dalszej kolejności konkurentów i dostawców. Natomiast za najmniej dostępne źródła informacji menedżerowie przedsiębiorstw usługowych uznali instytuty badawcze i szkoły wyższe oraz prywatne instytucje B+R, co potwierdza słabą współpracę praktyki gospodarczej i nauki. Artykuł ma charakter badawczy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Charucka, O. (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w sektorze usług. Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
2.Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
3.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010‒2012 (2013). Warszawa: GUS.
4.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006‒2009 (2010). Warszawa: GUS.
5.Gallouj, F. (2002). Innovation in services and the attendant old and new myths. Journal of Socio-Economics”, 31, (2), 137‒154.
6.Hjalager, A.H. (2002). Repairing innovation defectiveness in tourism. Tourism Management, 23 (5), 465‒474.
7.Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć (2005). Warszawa: PARP.
8.Klastry w Polsce (3.12.2015). Pobrano z: www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95882.asp.
9.Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: Prentice Hall-Rebis.
10.Kłosiewicz-Górecka, U., Czapska, J., Bielska, A. (2015). Raport. Źródła i rodzaje informacji rynkowych oraz znaczenie wywiadu biznesowego w polskich firmach. Warszawa: IBRKK, SCIP.
11.Kusa, R. (2015). Innowacyjność małych przedsiębiorstw usługowych. Studium przypadku. Pobrano z: www.zarz.agh.edu.pl/rkusa/ZZ_P12_04%27%20InnowacyjnoscMalychPrzedsiebiorstwUslugowych.pdf, 382.
12.Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., Potocki, A. (2007). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
13.Niedzielski, P., Rychlik, K., Markiewicz, J. (2015). Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług – nowe ścieżki rozwoju. Pobrano z: www.instytut.info/IVkonf/referaty/Niedzielski.pdf.
14.Pilarski, R., Rawski, W. (2007). Rodzaje źródeł informacji marketingowej i ich znaczenie dla polskich przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, 3.
15.Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005). Bruksela: Komisja Europejska.
16.Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa‒Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Poznańska, K. (2003). Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Centrum Wiedzy AIESEC Polska, Komitet Lokalny SGH.
18.Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (2015). Warszawa: GUS.
19.Sojkin, B. (2009). Informacyjne podstawy decyzji marketingowych. Warszawa: PWE.
20.Współpraca na rzecz innowacji (1.06.2016). Pobrano z: www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=2422733E3F3A454BBEDCDE7C10323249.