Meluzyna : dawna literatura i kultura

ISSN: 2449-7339     DOI: 10.18276/me
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Wymogi redakcyjne

Teksty należy dostarczyć drogą mailową na adres:
melusine@interia.eu

W celu dostarczenia tekstu można także kontaktować się z redaktorami:

Maria Barłowska marbar55@wp.pl

Dariusz Dybek dariusz.dybek@uwr.edu.pl

Michał Kuran michal.kuran@uni.lodz.pl

Witold Wojtowicz wojtowic@univ.szczecin.pl

lub z sekretarzem redakcji:

Marzena Walińska marzena.walinska@us.edu.pl

 

Prosimy autorów przysyłających po raz pierwszy swoje teksty o precyzyjne podanie danych osobowych, tytułów naukowych, afiliacji (miejsc studiów), adresów domowych oraz numerów telefonów.

W celu uniknięcia zjawisk tzw. „ghostwriting”, jak również „guest autorship”, w przypadku prac napisanych przez więcej niż jednego autora, prosimy o dokładne wskazanie współautorów wraz z ich afiliacjami.

Ponadto każdy autor składa oświadczenie, iż prezentuje oryginalne rezultaty swojej naukowej pracy i nie narusza praw podmiotów trzecich (osób fizycznych i prawnych). Autor oświadcza ponadto, że artykuł ten nie został – niezależnie od charakteru wydawnictwa – wcześniej opublikowany w innych miejscach i nie uczestniczy w żadnym innym postępowaniu wydawniczym.

Prosimy o dołączenie do tekstu artykułu słów-kluczy, krótkiego (do 800 znaków łącznie ze spacjami) streszczenia w języku polskim (lub angielskim) oraz bibliografii.

Prosimy o uważne przestrzeganie następujących reguł przy przygotowywaniu tekstu:

a) objętość artykułu nie powinna przekraczać 30.000 znaków (łącznie ze spacjami)
b) tytuły książek oraz artykułów podobnie jak zwroty obcojęzyczne muszą zostać wyodrębnione kursywą.
c) w cudzysłowie powinny zostać umieszczone cytaty oraz nazwy czasopism
d) wyróżnienia w artykule oznaczamy czcionką pogrubioną

Należy stosować tradycyjne w literaturoznawstwie zasady budowy przypisów.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamawianych oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania skrótów.

Czasopismo "Meluzyna" pozwala autorowi (autorom) na utrzymanie praw autorskich bez ograniczeń.