Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-72
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Obszary i wykorzystanie kontrolingu kadrowego

Autorzy: Marcin Gołembski

Grzegorz Wojtkowiak
Słowa kluczowe: kontroling personalny controlling pomiar kadr
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (927-936)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja wykorzystywanych przez przedsiębiorców obszarów kontrolingu oraz sposobu wykorzystania pozyskiwanych danych. Diagnoza ta ma zidentyfikować ewentualną lukę między oczekiwanym wsparciem, a faktycznie dostarczanymi informacjami. Metodologia badania – W artykule wykorzystano metodę analizy literatury oraz badania ankietowe autorów prowadzone wśród menadżerów wybranych przedsiębiorstw. Wynik – Wyniki badania potwierdzają doraźne stosowanie kontrolingu głównie w obszarach kosztów i efektywności oraz ich wykorzystanie przede wszystkim do podejmowania decyzji w zakresie wynagrodzeń. Oryginalność/wartość – Główną wartością jest zidentyfikowanie luki informacyjnej dotyczącej niepełnego wykorzystania informacji o efektywności pracowników i wynikach ich oceny oraz braku pozyskiwania pełnych informacji pozwalających na prognozowanie i ocenę potencjału.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barney J.B., Wright P.M. (1998), On becoming a strategic partner: The role of human resources in gaining competitive
2.advantage, “Human Resource Management” vol. 37.1.
3.Baron A., Armstrong M. (2012), Zarządzanie kapitałem ludzkim: uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom,
4.Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
5.Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D. (2012), Karta wyników Zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters
6.Kluwer business, Warszawa.
7.Bochniarz P., Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa.
8.Bratnicki M., Strużyna J. red. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
9.w Katowicach, Katowice.
10.Cascio W., Boudreau J. (2011), Inwestowanie w ludzi: wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiębiorstwa,
11.Gołembski M., Wojtkowiak G. (2012), Znaczenie pomiaru kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa,
12.w: Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
13.nr 56, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,
14.Szczecin.
15.Hartog D.N., Verburg R.M. (2004), High performance work systems, organisational culture and firm effectiveness,
16.„Human Resource Management Journal” vol. 14.
17.Juchnowicz M., Rostkowski T. (2003), Raporty o wynagrodzeniach, w: red. M. Juchnowicz, T. Rostkowski, Ł. Sienkiewicz,
18.Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
19.Lipka A. (2010), Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Oficyna a Wolters
20.Listwan T, Stor M. (2003), Zarządzenie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Wydawnictwo
21.Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
22.Nowak M. (2008), Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
23.Ulrich, D. (2013), Human resource champions: The next agenda for adding value and delivering results, Harvard
24.Business Press.
25.Urlich D., Brockbank W. (2013), Tworzenie wartości przez dział HR, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
26.Way S.A., Tracey, J.B., Fay, C.H., Wright P.M., Snell S.A., Chang S., Gong Y. (2012), Validation of a Multidimensional
27.HR Flexibility Measure, „Journal of Management” May 1.
28.Zarzecki D. (2013), Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin.