Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016 (80) cz. 1
Rola rachunkowości w realizacji projektów unijnych

Autorzy: Waldemar Gos
Słowa kluczowe: rachunkowość projekty unijne
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (31-40)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest analiza zakresu przedmiotowego rachunkowości z punktu widzenia realizacji projektów unijnych. Metodologia badania – w opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł i dokumentów, obserwacji oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik – w opracowaniu wykazuje się, że rachunkowość jest niezbędnym systemem informacyjnym na potrzeby prawidłowej realizacji projektów unijnych. Oryginalność/wartość – w artykule stawia się hipotezę, że każda jednostka powinna dostosować system rachunkowości do wymagań informacyjnych projektów unijnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baran, M., Kłos, M. (2013). Metody zarządzania projektami unijnymi realizowanymi przez uczelnie wyższe. Przedsiębiorczość
2.i zarządzanie, XIV, 11, 10–21.
3.Baran, W., Świderka, M. (2007). Rachunkowość projektu współfinansowanego ze środków unijnych. W: W. Gabrusewicz
4.(red.), Rachunkowość w teorii i praktyce (s. 11–24). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
5.Dylewski, M., Filipiak, B., Guranowski, A., Hołub-Iwan, J. (2009). Zarządzanie finansami projektu europejskiego.
6.Warszawa: C.H. Beck.
7.Jaruga, A. (red.). (1991). Współczesne problemy rachunkowości. Warszawa: PWE.
8.Karmańska, A., Gmytrasiewicz, M. (2004). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.
9.Kiziukiewicz, T. (2003). Zastosowanie rachunkowości finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: T. Kiziukiewicz
10.(red.), Zarządcze aspekty rachunkowości (s. 11–40). Warszawa: PWE.
11.Lech, M., Wszołek-Lech, D. (2012). Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych
12.w ramach funduszy europejskich. Gdańsk: ODDK.
13.Lewnadowska, A., Janas, M. (2009). Fundusze europejskie na badania i rozwój. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju
14.Regionalnego.
15.Majchrzak, I. (2011). Modyfikacja zakładowego planu kont na potrzeby kosztów projektów współfinansowanych
16.ze środków unijnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia,
17.41, 199–209.
18.Nadolna, B. (2012). Audyt projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych. W: T. Kiziukiewicz (red.),
19.Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych (s. 390–426). Warszawa: Difin.
20.Nowa Perspektywa UE 2014–2020 – nowe możliwości dofinansowania dla przedsiębiorstw i samorządów. Pobrane:
21.www.pi.gov.pl (4.01.2016).
22.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne
23.przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
24.Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
25.Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
26.Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
27.Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE
28.nr L 347/320).
29.Sojak, S. (2002). System rachunkowości. W: S. Sojak, J. Stankiewicz (red.), Podstawy rachunkowości (s. 13–40).
30.Toruń: TNOIK.
31.Szychta, A. (1996). Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki
32.rachunkowości. Warszawa: FRR w Polsce.
33.Szycha, A. (2015). Przedmiot, cele i teorie nauki rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 85, 20–34.
34.Śnieżek, E. (2008). Powtarzalne operacyjne przepływy pieniężne jako element raportu biznesowego. Zeszyty Teoretyczne
35.Rachunkowości, 42 (98), 30–316.
36.Tarczydło, B. (2009). Udział w projekcie unijnym a zmiany w organizacji. W: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem
37.sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich (s. 90–102). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
38.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
39.Zasady prawidłowej księgowości wspomaganej informatyczną technologią. (2005). Rachunkowość, 7, 30–35.