Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Sprzeczności krajowych regulacji rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych – artykuł dyskusyjny

Autorzy: Małgorzata Rówińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: instrumenty finansowe kapitał z aktualizacji wyceny wycena
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (191-198)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest wskazanie obszarów braku spójności między regulacjami ustawy o rachunkowości i rozporządzenia dotyczącego rachunkowości instrumentów finansowych. Metodologia badania – Krytyczna analiza krajowych regulacji rachunkowości w kontekście oceny zgodności zasad wyceny instrumentów nansowych, synteza, dedukcja. Wynik – Występujące sprzeczności w krajowych regulacjach prawnych w zakresie rachunkowości instrumen- tów nansowych odnoszą się w szczególności do kwestii związanych z wyceną i ujmowaniem jej skutków. Brak spójności prawnej zauważono także w odniesieniu do jednostek mikro. Oryginalność/wartość – Artykuł jest artykułem dyskusyjnym wskazującym brak spójności krajowych regulacji rachunkowości w obszarze instrumentów finansowych. Zdaniem autora prowadzi to do rozbieżności rozwiązań stosowanych przez jednostki, czego skutkiem jest brak porównywalności informacji generowanych przez różne jednostki gospodarcze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych spra- wozdań nansowych, skonsolidowanych sprawozdań nansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz. Urz. L 182/19 z 29.6.2013.
2.Ferraro, O. (2011). Comprehensive Income in Italy: Reporting Preferences and Its effects on Performance Indica- tors. Journal Of Modern Accounting and Auditing, 7 (12).
3.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483 z późn. zm.
4.MSR 1 (2016). Prezentacja sprawozdań nansowych. Warszawa: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
5.Pfaff, J. (2011). Kapitały własne i ich ujęcie w ewidencji. W: J. Pfaff, Z. Messner (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów nansowych (tekst jednolity). Dz.U. 2017, poz. 277.
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2004, poz. 266.
8.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2015, poz. 1850.
9.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
10.Wszelaki, A. (2010). Zasady sporządzania sprawozdania nansowego banku w świetle założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 14.