Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Analiza powiązań pomiędzy wydatkami a dochodami podstawowej jednostki samorządu terytorialnego

Autorzy: Maria Klonowska-Matynia
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii, Koło Młodych Ekonomistów

Radosław Sobko
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych, Koło Młodych Ekonomistów
Słowa kluczowe: budżet wydatki dochody gmina powiązania
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (159-174)
Klasyfikacja JEL: C12 C32 R51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Głównym celem było zweryfikowanie występowania zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy poziomem wydatków a poziomem dochodów podatkowych per capita jednostki samorządu terytorialnego (JST). Za dochody realne uznano stan dochodów podatkowych per capita (DPPC), za wydatki zaś wszystkie wydatki zawarte w klasyfikacji funkcjonalnej oraz całkowite wydatki inwestycyjne. Przyjęto hipotezę, że zwiększenie dochodów per capita przyczynia się do wzrostu wydatków per capita i odwrotnie. W celu określenia kierunku oraz siły współzależności pomiędzy analizowanymi kategoriami zastosowano współczynnik korelacji liniowej Pearsona, a w celu zweryfikowaniu występowania zależności przyczynowo-skutkowych posłużono się testem przyczynowości Grangera. Zależności pomiędzy wybranymi kategoriami zbadano z wykorzystaniem analizy regresji. Głównym źródłem informacji w części teoretycznej była literatura dotycząca finansów publicznych, którą uzupełniono o dokumenty normatywne. W części empirycznej wykorzystano dane dotyczące wydatków i dochodów pochodzące ze sprawozdań budżetowych gminy Mielno z lat 2009–2016
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2 (51), 11–38.
2.Aronson, J.R. (1985). Public Finance. New York: McGraw Hill.
3.Asteriou, D., Hall, S.G. (2016). Applied Econometrics. London: Palgrave.
4.Buszko, A. (2016). Szara strefa a redystrybucja PKB – implikacje, uwarunkowania. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 2, 77–90.
5.Cromwell, J.B. (1994). Multivariate Tests for Time Series Models. Thousand Oaks: Sage Publications.
6.Durydiwka, M., Duda-Gromada, K. (2014). Wpływ turystyki na rozwój przestrzenny miejscowości nadmorskich. Wybrane aspekty. Turyzm, 1 (24), 65–71.
7.Dylewski, M., Filipiak, B., Szewczuk, A. (2004). Finanse publiczne. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Fabisiak, R. (2017). Samorządowe inwestycje w odwrocie. Pobrane z: www.pb.pl/samorzadowe-inwestycje-w-odwrocie-867003 (12.11.2017).
9.Gaudemet, P.M. (1990). Finanse publiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Gilowska, Z. (1998). System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Municipium.
12.Gonet, W. (2012). Możliwości elastycznego kształtowania wydatków w samorządzie terytorialnym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, 3 (46), 281–289.
13.GUS (2017a). Główny Urząd Statystyczny, Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w sezonie wakacyjnym. Warszawa.
14.GUS (2017b). Główny Urząd Statystyczny, Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2016 r. Warszawa.
15.Hanusz, A., Niezgoda, A., Czerski, P. (2009). Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
16.Herzberg, S. (2015). Sustainability of External Imbalances. A critical Appraisal. Wiesbaden: Springer Gabler, 123–129.
17.Hok, B. (2016). Wybrane czynniki finansowe do oceny zamożności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 20, 111–127.
18.Kalus, K. (2016). Długi Gminy Rewal. Pobrane z: www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ dlugi-gminy-rewal-najbardziej-zadluzona-gmina,146,0,2219666.html (27.11.2017).
19.Klonowska-Matynia, M. (2017a). Czynniki edukacyjne a przestrzenne rozmieszczenie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 1 (327), 107–127.
20.Klonowska-Matynia, M. (2017b). Kompetencje edukacyjne a zróżnicowanie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 3 (19), 121–128.
21.Klonowska-Matynia, M., Radlińska, K. (2015). Zróżnicowanie sezonowości bezrobocia na wiejskich rynkach pracy województwa zachodniopomorskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 5 (17), 141–145.
22.Lackowska, M., Swianiewicz, P. (2017). Czynniki warunkujące preferencje i działania samorządów gminnych w Polsce w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatycznych. Prace Geograficzne, 149, 55–80.
23.Mackiewicz, M., Misiąg, W., Tomalak, M. (2006). Analiza i prognoza dochodów i wydatków publicznych Polski wschodniej. Ramy finansowe strategii rozwoju województw na lata 2007 – 2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
24.Marczak, M. (2012). Wpływ terroryzmu na rozwój turystyki międzynarodowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytety Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (20), 89–102.
25.Markiewicz, J. (2016). Koncepcja funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu w aspekcie wspierania innowacyjności sektora MSP w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 48, 33–44.
26.Miszczuk, A., Miszczuk, M., Żuk, K. (2007). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
27.Owsiak, S. (2004). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
28.Piotrowska-Marczak, K. (1997). Finanse lokalne w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
29.Płoszaj, A. (2015), Adaptacyjność na poziomie lokalnym – studium przypadku Mszczonowa. W: D. Celińska-Janowicz, A. Płoszaj (red.), Rozwój lokalny w turbulentnym otoczeniu: mazowieckie samorządy wobec wyzwań adaptacyjności (s. 68–81). Warszawa: MGG Conferences.
30.Radlińska, K., Klonowska-Matynia, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie i sezonowość bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Przykład gmin powiatu koszalińskiego. Przegląd Zachodniopomorski, 4, 41–59.
31.Rosner, A., Stanny, M. (2014). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku. Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
32.Seber, G.A.F., Lee, A.J. (2003). Linear Regression Analysis. New Jersey: John Wiley & Sons Publication.
33.Skarżyńska, A. (2011). Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 1 (98), 7–21.
34.Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
35.Strzembicki, L. (2016). Zachowania konsumpcyjne Polaków na krajowym rynku usług turystycznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 704, 27–36.
36.Sztando, A. (2016). Wykorzystanie i ochrona zasobów środowiska naturalnego w ponadlokalnej perspektywie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia Środowiska i Polityka Ekologiczna, 453, 96–115.
37.Ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966, ze zm.
38.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240, ze zm.
39.Wernik, A. (2007). Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
40.Wójt gminy Mielno (2010). Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Pobrane z: http://www. mielno.bip.net.pl/?a=5177 (16.06.2018).
41.Wójt gminy Mielno (2011). Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok. Pobrane z: http://www. mielno.bip.net.pl/?a=3347 (16.06.2018).
42.Wójt gminy Mielno (2012). Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok. Pobrane z: http://www. mielno.bip.net.pl/?a=3932 (16.06.2018).
43.Wójt gminy Mielno (2013). Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Pobrane z: http://www. mielno.bip.net.pl/?a=4390 (16.06.2018).
44.Wójt gminy Mielno (2014). Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Pobrane z: http://www. mielno.bip.net.pl/?a=4897 (16.06.2018).
45.Wójt gminy Mielno (2015). Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Pobrane z: http://www. mielno.bip.net.pl/?a=5365 (16.06.2018).
46.Wójt gminy Mielno (2016). Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Pobrane z: http://www. mielno.bip.net.pl/?a=5829 (16.06.2018).
47.Wójt gminy Mielno (2017). Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok. Pobrane z: http://www. mielno.bip.net.pl/?a=6275 (16.06.2018).
48.Yan, X., Gang Su, X. (2009). Linear Regression Analysis. Theory and Computing. Singapore: World Scientific Publishing.
49.Yan, X., Gang Su, X. (2009). Regression Analysis. Singapore: World Scientific Publishing.
50.Zawora, J. (2010). Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, 137–145.
51.Zawora, J. (2013). Zadłużenie i wynik operacyjny gmin w świetle uwarunkowań prawnych i samorządowych wydatków inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 103, 41–51.
52.Zhang, A. (2006). Advanced Analysis of Gene Expression Microarray Data. Singapore: World Scientific Publishing.