Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.132-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 132 2018
Ulgi podatkowe jako forma pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom

Autorzy: Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Zarządzania Finansami
Słowa kluczowe: pomoc publiczna ulgi podatkowe przedsiębiorstwa instrumenty pomocy publicznej
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (161-170)
Klasyfikacja JEL: E62 H29 H39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pomoc publiczna jest szczególną formą pomocy państwa lub ze źródeł państwowych udzielaną przedsiębiorcom, którzy oczekują wsparcia m.in. poprzez preferencyjne zasady przyznawania ulg w zakresie prawa podatkowego. Celem opracowania jest analiza warunków udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w formie ulg podatkowych oraz ocena wartości tej pomocy. Na potrzeby artykułu przeanalizowano literaturę tematu oraz najnowsze raporty opublikowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Działo, J. (2013). Formy i instrumenty pomocy publicznej w Unii Europejskiej w latach 2006–2011. Studia Prawno-Ekonomiczne, LXXXIX, 207–224.
2.Franczak, A. (2014). Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako forma pomocy publicznej udzielanej przez gminne organy podatkowe. Studia Ekonomiczne, Finanse – Problemy – Decyzje, 1 (198), 155–165.
3.Ginter, M. (2015). Pomoc publiczna jako źródło finansowania MŚP na przykładzie Wielkopolski, AUNC Zarządzanie, 2 (XLII), 151–163.
4.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2013 roku (2014). Warszawa: UOKiK.
5.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 roku (2015). Warszawa: UOKiK.
6.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2015 roku (2016). Warszawa: UOKiK.
7.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2016 roku (2017). Warszawa: UOKiK.
8.Sobieralski, K. (2012). Pomoc publiczna a ulgi uznaniowe udzielane podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą. W: J. Blicharz (red.), Prawne aspekty prywatyzacji (s. 321–345). Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 16. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
9.Spychała, M. (2014). Wielkość i struktura pomocy de minimis w Polsce w okresie kryzysu finansowego. Studia Oeconomica Posnanienisa, 6 (267/2), 96–112.
10.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE, C 83/47 z 30.03.2010 r. Walczak, B. (2011). Instrumenty pomocy publicznej dla MŚP. Ekonomiczne Problemy Usług,63, 249–256.
11.Woźniak, B. (2010). Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing, 4 (53), 151–161.
12.Woźniak, B. (2016). Podatkowe instrumenty pomocy publicznej. Annales Oeconomia, 1 (L), 159–168.