Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu.2017.129-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Gminy i spółki gminne w rządowym programie popierania budownictwa mieszkaniowego

Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (191-203)
Klasyfikacja JEL: K23 H79 G21
Słowa kluczowe: spółki gminne mieszkania komunalne najem preferencyjne zwrotne finansowanie
Autorzy: Małgorzata Ofiarska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji

Abstrakt

Od końca 2015 roku realizowany jest ośmioletni rządowy program wspierania roz¬woju budownictwa mieszkaniowego, ukierunkowany na wzrost liczby lokali mieszkaniowych przeznaczonych na wynajem. O zwrotne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, udzielane w ramach tego programu przez Bauk Gospodarstwa Krajowego, mogą ubiegać się spółki gminne. Istotą programu jest stosowanie preferencji polegających na dokonywaniu dopłat do róż¬nicy w wysokości oprocentowania (udzielonego kredytu lub wyemitowanych obligacji), wynikają¬cej z porównania stopy rynkowej i stopy preferencyjnej. Udział gminy w tym programie polega na ograniczonej partycypacji w kosztach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. W ten sposób gminy, również poprzez spółki gminne, mogą realizować zadania własne w sferze komunalnego budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób o niskich dochodach oraz rodzin wielodzietnych. Skuteczność tego programu powinna być oceniana nie tylko pod kątem efektów ekonomicznych, ale również społecznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czech, T. (2014). Wypowiedzenie umowy kredytu przez kredytodawcę. Monitor Prawa Bankowego, 12, 18-43.
2.Jagoda, J., Lobos-Kotowska, D., Stańko, M. (2008). Gospodarka mieniem komunalnym. Warszawa: Wyd. LexisNexis.
3.Kociszewska, J. (2002). Krajowy Fundusz Mieszkaniowy a deficyt mieszkaniowy. Kontrola Państwowa, 5, 87-97.
4.Oferta BGK - wsparcie społecznego budownictwa czynszowego. Pobrane z: https//www.bgk.pl (18.05.2017).
5.Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.10.2015 w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania. Dz.U. 2015, poz. 1720.
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.12.2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Dz.U. 2007, ill 251, poz. 1885, z późn. zm.
7.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) z 7.06.2016. Dz.Urz. UE.C 2016, ill 202, s. 47.
8.Ustawa budżetowa na rok 2016 z 25.02.2016 r. Dz.U. poz. 278, z późn. zm.
9.Ustawa budżetowa na rok 2017 z 16.12.2016 r. Dz.U. poz. 108, z późn. zm.
10.Ustawa z 10.09.2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszka-niowego oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 1582.
11.Ustawa z 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
12.Dz.U. 2016, poz. 555, z późn. zm.
13.Ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej. Dz.U. 2017, poz. 827. Ustawa z 24.06.1994 r. o własności lokali. Dz.U. 2015, poz. 1892, z późn. zm.
14.Ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dz.U 2017, poz. 79, z późn. zm.
15.Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1870, z późn. zm.
16.Ustawa z 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
17.Dz.U. 2015, poz. 1865, z późn. zm.
18.Ustawa z 5.12.2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Dz.U. 2017, poz. 650.
19.Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2016, poz. 446, z późn. zm.
20.Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa
21.mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw -cdruk nr Jóxó Sejmu RP VII kadencji, s. 1-47.
22.Wojciechowski, E. (2012). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin. Wyrok NSA z 14.03.2014. II GSK 80/13, Legalis ill 908786.
23.Wyrok NSA z 9.02.2011. II OSK 2502/10, Legalis ill 353952.
24.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 30.08.2016. V ACa 21/16, Legalis ill 1575793. Wyrok WSA w Gliwicach z 18.02.2015. IV SA/GI 503/14, Legalis ill 1197282.
25.Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 29.06.2007. II SA/Go 243/07, Legalis ill 160794. Zdebel, M. (2007). Zdolność kredytowa a zakres swobody nawiązywania stosunków kredytowych
26.z bankami. Radca Prawny, I, 58-66.
27.Żelazna, A. (2016). Samodzielność lokalu w świetle przepisów ustawy o własności lokali - wybrane zagadnienia. Nieruchomości, 12, 43-46.