Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.128-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 128 2017
The issue of evaluation of a competitive position of a port enterprise. A case study of Bulk Cargo-Port Szczecin
(Problematyka oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa portowego. Studium przypadku Bulk Cargo-Port Szczecin)

Autorzy: Izabela Kotowska
Maritime University Faculty of Economic and Engineering of Transport
Słowa kluczowe: konkurencyjność portów terminale portowe pozycja konkurencyjna
Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (47-63)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Konkurencyjność portów morskich jest zjawiskiem złożonym. Można ją rozpatry­wać zarówno z poziomu całego regionu, portu, jak i pojedynczego przedsiębiorstwa portowego. Dokonując oceny konkurencyjności portu, należy: rozpatrzyć potencjał konkurencyjności, ziden­tyfikować czynniki przewagi konkurencyjnej, wskazać instrumenty konkurowania i ocenić pozycję konkurencyjną portu. W artykule zidentyfikowano poszczególne etapy oceny konkurencyjności portu, zaproponowano adekwatne czynniki i mierniki konkurencyjności i w oparciu o nie dokonano oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa Bulk Cargo Port Szczecin.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamkiewicz, H.G. (1999). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce ryn¬kowej. Gdynia: Wyższa Szkoła Morska w Gdyni.
2.Flejterski, S. (2010). Instytucje bankowo-finansowe w procesie transformacji gospodarki w lat¬ach I989-2000. In: Konkurencyjność polskiej gospodarki. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
3.Gorynia, M. (1998). Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji: mikroekonomia przejś¬cia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
4.Grzelakowski, A.S., Matczak, M. (2006). Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym.
5.Podstawowe zagadnienia. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
6.Klimek, H. (2006). Konkurencyjność polskich portów morskich na bałtyckim rynku usług por-towych. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, III, 112-138.
7.Klimek, H., Nowicki, M. (1998). Organizacja i eksploatacja portów morskich: podręcznik do ćwiczeń. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
8.Kotowska, I., Narękiewicz, P. (2003). Regularne połączenia żeglugowe jako miernik konkurency¬jności portu. In: H. Salmonowicz (ed.), Polska Żegluga Liniowa i Promowa 2003: Nowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju polskiej żeglugi liniowej i promowej. Szczecin:
9.Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
10.Lichtarski, J. (2003). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
11.Pluciński, M. (2013 ). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Warszawa:
12.CeDeWu.
13.Pluciński, M. (ed.) (2016). Możliwości wykorzystania transportu wodnego śródlądowego w obsłudze zespołu portowego Szczecin-Świnoujście. Szczecin: PTE.
14.Salomon, A. (2000). Wybrane aspekty konkurencyjności portu gdańskiego na rynku usług por-towych. Spedycja i Transport, I.
15.Stankiewicz, M.J. (2000). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, 7-8, 95-111.
16.Stankiewicz, M.J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności przed-siębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
17.Szwankowski, S.A. (1998). Lądowo-morskie łańcuchy transportowe. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
18.Szwankowski, S.A. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
19.Turlejski, B. (2016). Wielki terminal zbożowy. Kurier Morski 6.07.2016.
20.Wehrmann, A.K. (2012). Ostseehafen erwarten Ruckenwind durch Offshore-Industrie. Hansa, 5, 83-86 (translation M. Ucieszyński. Retrieved from: http://gbk.mib.gov.pl/articles.php? lng=pl&pg=l208) (15.05.2017).
21.Wziątek-Kubiak, A. (2001). Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność. Ekonomista, 4, 471-491.