Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-25
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Wyzwania i zagrożenia bezpiecznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Autorzy: Piotr Sienkiewicz
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne wyzwania cywilizacyjne zagrożeni bezpieczeń¬stwa bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (249-258)
Klasyfikacja JEL: H56
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono aktualne problemy bezpieczeństwa informacyjnego państwa, będące skutkiem rozwoju tecłmologii informacyjnych. Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa stanowią jedno z podstawowych wyzwań cywilizacyjnych. Przedstawiono podstawowe elementy strategii bezpiecznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alberts, D.S., Garstka, J.J., Hayes, R.E., Signori, D.A., (2001). Understanding Information Age
2.Warfare. Waszyngton: DoD CCRP.
3.Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2013). Warszawa: BBN. Castells, M., (2003). Galaktyka Internetu. Poznań.
4.Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (2015). Warszawa: BBN.
5.Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wy¬zwania. Kraków.
6.Pacek, B., Hoffmann, R. (2013). Działania sił zbrojnych w cyberprzestrzeni. Warszawa: Wydaw¬nictwo AON.
7.Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP (2013). Warszawa: MIAC.
8.Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 - założenia (2009). Warsza¬wa: MSWiA.
9.Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni RP na lata 2011-2016 (2010). Warszawa: MSWiA. Sienkiewicz, P. (2006). Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka. Kraków.
10.Sienkiewicz, P. (2007). Bezpieczeństwo i wolność w globalnym społeczeństwie informacyjnym.
11.Warszawa.
12.Sienkiewicz, P., Świeboda, H. (1999). Niebezpieczna przestrzeń cybernetyczna, wyzwania. Kra¬ków.
13.Sienkiewicz, P., Świeboda, H. (2001). Bezpieczeństwo regionalnej przestrzeni cybernetycznej.
14.W: C. Hales, B. Miknła (red.), Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
15.Sienkiewicz, P., Świeboda, H. (2010). Analiza systemowa bezpieczeństwa cyberprzestrzeni pań¬stwa. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bezpieczeństwo - środowisko - przestrzeń - rolnictwo, 33.
16.Sienkiewicz, P., Świeboda, H. (2010). Information threats of national security of Republic Po¬land. Ilpoó.rexnr Yrrpaanemor Eesonacaocrsro CJIO)KHhIX CHcTeM, Moskwa.
17.Sienkiewicz, P., Świeboda, H. (2010). Bezpieczeństwo europejskiej przestrzeni cybernetycznej.
18.Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 51 (181A).
19.Sienkiewicz, P., Swieboda, H., Lichocki, E. (2006). Analiza systemowa zjawiska cyberterrory¬zmu. Zeszyty Naukowe AON, 2 (63).
20.Sienkiewicz, P., Świeboda, H. (2009). Sieci teleinformatyczne jako instrument państwa - zjawi¬sko walki informacyjnej. W: M. Madej, M. Terlikowski (red.), Bezpieczeństwo teleinfor¬matyczne państwa. Warszawa: Wydawnictwo PISM.
21.Sienkiewicz, P., Świeboda, H., Szczepaniuk, E. (2015). Cybersecurity in Poland.
22.W: L. Janczewski, W. Caelli (red.), Cyber Conflicts and Small States. Wyd. ASHGATE.