Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-31
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Koncepcja nowej struktury organizacyjnej i modelu operacyjnego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP

Autorzy: Tomasz Protasowicki
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki Instytut Systemów Informatycznych
Słowa kluczowe: system bezpieczeństwa narodowego struktmy organizacyjne model operacyjny
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (309-324)
Klasyfikacja JEL: F52 H12 H56
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problem projektowania struktury organizacyjnej i mode­lu operacyjnego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (SEN RP). W rozważaniach wzięto pod uwagę klasyczne i nowoczesne struktury organizacyjne. Zapropo­nowano również koncepcję racjonalnego modelu struktury organizacyjnej SEN RP, składającego się z części względnie stałej (stabilnej) i części wysoce elastycznej. Uwzględniono w niej potrze­by dotyczące elastyczności i koordynacji funkcjonowania organizacji o charakterze federacyjnym i orientacji usługowej. Określono również wymagania dotyczące poziomu integracji i standaryza­cji procesów realizowanych w ramach zaproponowanej struktury organizacyjnej. Skonkretyzo­wano je w formie modelu operacyjnego dla poszczególnych części organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BBN. (2013). Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
2.Bielski, M. (2004). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H.
3.Beck.
4.Crumley, C. (2001). Communication, Holism, and the Evolution of Sociopolitical Complexity.
5.W: J. Haas, From Leaders to Rulers (s. 19-36). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
6.Foltyn, H. (2007). Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji. Warszawa: Key Text. Hamrol, A. (1998). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
7.Hopej, M., & Kamiński, R. (2010). Struktury organizacyjne współczesnych organizacji. Wrocław:
8.Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
9.Kitler, W. i in. (2013). Ocena obecnej struktury bezpieczeństwa narodowego RP. Warszawa:
10.AON.
11.Kitler, W. i in. (2014). Struktura organizacyjna Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP. War¬szawa: AON.
12.Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
13.Levchuk, G.M. i in. (2005). Networks of Decision-Making and Communicating Agents: A New Methodology for Design and Evaluation of Organizational Strategies and Heterarchical Structures. Wobum: Aptima Inc.
14.Niemczyk, J. (2008). Elastyczne struktury organizacyjne. W: R. Krupski (red.), Elastyczność organizacji (s. 65). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła¬wiu.
15.Olszewska, B. (red.) (2004). Podstawy Zarządzania. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku. Wro¬cław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
16.Protasowicki, T. (2014). Wybrane aspekty zastosowania koncepcji architektury korporacyjnej w transformacji Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP. Zeszyty Naukowe Uniwersyte¬tu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, II2, 151-163.
17.Ross, J.W., Weill, P., Robertson, D.C. (2010). Architektura korporacyjna jako strategia. Budo¬wanie fundamentu w biznesie. Warszawa: Studio EMKA.
18.Sienkiewicz, P. (1983). Inżynieria systemów. Wybrane zastosowania wojskowe. Warszawa: Wy-dawnictwo MON.
19.Sienkiewicz, P. (1989). Systemy kierowania. Warszawa: Wiedza Powszechna.
20.Stephenson, K. (2009). Neither Hierarchy nor Network: An Argument for Heterarchy. People & Strategy, 32 (1), 4-7.
21.Woźniak, J., Zaskórski, P. (2013). Bezpieczeństwo struktnr rozproszonych w sytuacjach kryzy-sowych. Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 3 (4), 413-428.
22.Zięba, R., Zając, J. (2010). Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski.
23.Ekspertyza sporządzona na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach prac nad aktnalizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju. Warszawa.