Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (1) 2017
Analiza form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście przedsiębiorstw sektora przemysłów kreatywnych

Autorzy: Sławomir Kotylak
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania/Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: przemysł kreatywny przedsiębiorczość w sektorze CCI
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (157-168)
Klasyfikacja JEL: E10 H12 J16 M13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artyknle zaprezentowano formy prowadzenia działalności gospodarczej w kon­tekście specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw w sektorze przemysłów kreatywnych. Celem artyknłu jest wskazanie korelacji pomiędzy determinantami prowadzenia lub uruchomienia dzia­łalności gospodarczej sektora przemysłów kreatywnych a wyborem określonego typu formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Dla potrzeb opracowania zastosowano podejścia ba­dawcze takie jak: podejście funkcjonalne, metodyka analizy funkcjonalnej, analiza porównawcza, podejście eksperckie, benchmarking. Główna konkluzja, będąca elementem przeprowadzonej analizy, zawarta jest w stwierdzeniu, że specyfika obszarów działania przedsiębiorstw z sektora kreatywnego jest głównym elementem determinującym wybór określonych form organizacyjno­prawnych tychże przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza - wskazanie 5 najważniejszych sekto¬rów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych (2012). Warszawa: Urząd Mar¬szalkowski Województwa Malopolskiego.
2.Budziewicz-Guźlecka, A. (2010). Rola e-administracji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
3.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 598. Ekonomiczne Problemy Usług, 58.
4.Drab-Kurowska, A. (2010). Poziom tecłmologii informatycznych w przedsiębiorstwach woje-wództwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 597. Ekonomiczne Problemy Usług, 57.
5.Czaplewski, M. (2007). E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych.
6.Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Florida, R. (2002). The rise of the creative class and how itr:J transforming work, leisure, commu¬nity and everyday life. New York: Basic Books, New York; tłum. pol. (2010). Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, spo¬łeczeństwa i życia codziennego. Warszawa: NCK.
8.Florida, R. (2005). Cities and the creative class. New York: Routledge.
9.Mackiewicz, M., Michorowska, B., Śliwka, A. (2009). Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
10.Markiewicz, J., Kotylak, S., Szczech-Pietkiewicz, E. (2016). Wyzwania Kreatywnej Gospodarki.
11.Warszawa: Wydawnictwo Texter.
12.Kotylak, S. (2014). Problemy klasyfikacyjne działalności przedsiębiorstw sektora przemysłu kreatywnego w modelach porównawczych gospodarek europejskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 808. Ekonomiczne Problemy Usług, 112 (1).
13.Kuczera, K. (2013). Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych.
14.Management and Business Administration. Central Europe, I (120). http://www.kreatywnisamozatmdnieni.pl/przewodnik.html ?artid=25.