Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Współpraca pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi. Prezentacja dobrych praktyk

Autorzy: Bartosz Rogojsza
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Zakład Zrównoważonych Systemów Finansowych
Słowa kluczowe: NGO administracja publiczna działalność pożytku publicznego
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (299-309)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dla wielu gmin samodzielne finansowanie i podejmowanie działań społecznie uży­tecznych stanowi istotny problem, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w ilości, jak i jakości realizowanych przedsięwzięć. Dlatego też, by zadania te mogły być efektywne, niezbędna staje się współpraca administracji publicznej z partnerami prywatnymi, w tym w szczególności z organi­zacjami pozarządowymi. Polskie prawodawstwo stwarza kilka możliwości takiej kooperacji, przy czym najistotniejszą z nich jest współpraca finansowa. Celem artykułu je st wskazanie przedmiotu oraz zasad współpracy pomiędzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi. Ponadto wskazano również zasady tworzenia i wdrażania rocznego programu współpracy. Roz­wiązania praktyczne przedstawiono na przykładzie miasta metropolitalnego Szczecin.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Broniewska, M. (2012). Model współpracy jednostek samorządu terytorialnego i orga-nizacji pozarządowych jako element budowy zaufania międzysektorowego. Zarzą¬dzanie i Finanse, 411 (10), 81-93.
2.Czaja-Hliniak, I. (2012). Wybrane metody finansowania usług publicznych przez miasta metropolitalne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H, XLVI, 3, str. 341-349.
3.Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Pobrano z: http://www.pokl541.pozytek.gov.pl (2016).
4.Musiałkiewicz, R. (2008). Problemy prawne udzielania dotacji na cele publiczne or-ganizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego. W: A. Bo-rodo (red.), Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego (s. 259-275). Toruń: TNOiK.
5.Ofiarski, Z. (2012). Finansowanie zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządo¬wym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H, XLVI, 3, 383-392.
6.Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami poza-rządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-nego w 2015 roku. Pobrano z: http://bip.um.szczecin.pl (2016).
7.Rogojsza, B. (2015). Ekonomizacja organizacji pozarządowych - szanse i zagrożenia.
8.Prezentacja dobrych praktyk. W: Majchrzak M. (red.), Finanse ekonomii społecznej (s. 31-46). Szczecin-Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
9.Uchwała nr XIII/298/15 Rady Miasta Szczecin z 17.11.2015. Pobrano z: www.szczecin.pl. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10.DzU 2003, nr 96 poz. 873, ze zm.
11.Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. DzU 2005, nr 14, poz. 114, ze zm.
12.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2009, nr 157, poz. 1240, zezm.