Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych

Autorzy: Marzanna Poniatowicz
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego (JST) stabilność finansowa JST nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 zdolności absorpcyjne JST
Rok wydania:2016
Liczba stron:17 (7-23)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułuj est identyfikacja kluczowych wyzwań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego jako beneficjentami środków pomocowych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, przede wszystkim w kontekście ich stabilności finansowej oraz wprowadzonych w ostatnich latach zmian odnoszących się do ich dochodów budżetowych. Autorka zakłada, że w systemie finansów lokalnych istnieją cztery kluczowe komponenty przesą­dzające o stabilności finansowej (fiskalnej) jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw samorządowych), rzutujące na zdolności absorpcyjne tych jednostek jako beneficjen­tów środków unijnych. Są to: dochody budżetowe, wydatki budżetowe, osiągane wyniki (ogólne i operacyjne) oraz zadłużenie. W artykule szczególny akcent położono zwłaszcza na pierwszą z wymienionych kategorii, próbując powiązać ten wątek z zagadnieniami stabilności finansowej jednostek sektora finansów publicznych, a także kwestią specyfiki nowej perspektywy finansowej UE. Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego ta perspektywa jest znacznie trud­niejsza dla beneficjentów samorządowych od poprzedniej, tj. dotyczącej lat 2007-2013.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych (BDL). Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/ temat (2016).
2.Bath, P. (2001). Resource for Success Series. Virginia: USA Nature Conservancy, Arlington.
3.Brdulak, J. (2001). Problemy rozwoju regionalnego. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
4.CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants) (1997). Indicators of Government Financial Condition. Toronto: CICA.
5.Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). Bruksela: Komisja Europejska.
6.Eurostat Database. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (2016).
7.Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014 (2015). Warszawa: GUS.
8.Hausner, J. (red.). (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
9.Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jed-nostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe (2016).
10.International Public Sector Accounting Standards (2015). New York: International Federation of Accountants.
11.Klank, L. (2014). Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 9, cz. III, 71-86.
12.Kogut-Jaworska, M. (2015). Problem nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce wobec wyzwań rozwojowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 395, 139-148.
13.Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/web/wp/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania (2016).
14.Navarro-Galera, A., Rodriguez-Bolivar, M.P., Alcaide-Munoz, L., López-Subires, M.D. (2016). Measuring the financial sustainability and its influential factors in local governments. Applied Economics, Vol. 48, Issue 41, 3961-3975.
15.Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014-2020 - najważniejsze zmiany (2013). Kraków: Centrum Doradztwa Rolniczego.
16.Polański, Z., Pietrzak, B., Woźniak, B. (2012). System finansowy w Polsce, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Poniatowicz, M. (2015). Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce. Nauki o Finansach, 1 (22), 11–30.
18.Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa (2014). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
19.Raport o stabilności systemu finansowego (2016). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
20.Sierak, J. (2015). Finansowanie inwestycji komunalnych w nowej perspektywie funduszy UE 2014–2020. „Samorządowa Akademia Finansów III edycja”. Pobrane z: www.saf.ews21.pl.
21.Sierak, J., Bitner, M. i in. (2013). Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014–2020. Raport z przeprowadzonych badań, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
22.Sierak, J. (2015). Programowanie finansowania komunalnych projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej UE 2014–2020. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno- -Społecznego. Studia i Prace, nr 3, t. 4, Finanse Publiczne i Ubezpieczenia, 173–187.
23.Słodowa-Hełpa, M. (2005). Możliwości absorpcji Unii Europejskiej przez polskie regiony, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1.
24.Stavins, R., Wagner, A, Wagner, G. (2003). Interpreting Sustainability in Economic Terms: Dynamic Efficiency plus Intergenerational Equity. Economics Letters, Vol. 79, Issue 3, 339–343.
25.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. T.j. DzU 2013, poz. 885.
26.Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych. DzU 2013, poz. 1646 z późn. zm.
27.Wojtach, A. (2012). Uwarunkowania zdolności absorpcyjnej funduszy unijnych w administracji publicznej. Zarządzanie i Finanse, t. 3, 1.
28.Wójtowicz, K. (2014a). Podział zadań publicznych między państwo a samorząd a problem zapewnienia stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40 (4), 303–312.
29.Wójtowicz, K. (2014b). Udział w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. XLVIII.2, 135–143.