Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-37
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Ocena potencjału innowacyjnego organizacji pod kątem wdrożenia rozwiązań IT – założenia modelu

Autorzy: Jędrzej Wieczkorkowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Magdalena Jurczyk-Bunkowska
Politechnika Opolska
Słowa kluczowe: projekty informa-tyczne dojrzałość innowacyjna Fundusze Europejskie innowacyjność ocena potencjału innowacyjnego
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (391-400)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono problematykę oceny potencjału innowacyjnego organizacji. Wiąże się ona z diagnozą zdolności organizacji do właściwego przeprowadzenia procesu innowacji o określonym poziomie złożoności. Ma ona gwarantować właściwy wybór nowatorskiego rozwiązania IT nie tylko pod kątem potrzeb organizacji, ale także ze względu na możliwość wdrożenia i przyswojenia systemu przez daną organizację. Zagadnienie zostało poruszone z punktu widzenia kryteriów oceny wniosków o finansowanie z Funduszy Europejskich w programach wspierających innowacyjne rozwiązania informatyczne. Zaproponowane wzbogacenie tej oceny ma prowadzić do poprawy alokacji środków finansowych. Scharakteryzowano różne podejścia do innowacyjności oraz zasady oceny projektów IT w wybranych programach. Podkreślono znaczenie w zasadach oceniania wniosków, obok założeń samych projektów, także potencjału innowacyjnego wnioskodawcy. Zaproponowano wstępny projekt modelu oceny dojrzałości innowacyjnej organizacji w zakresie zdolności realizacji innowacyjnych projektów informatycznych i późniejszego przyswojenia ich produktów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abernathy W., Utterback J. (1978), Patterns of industrial innovation, „Technology Review”, No. 80/7, s. 40–47.
2.Berg Consulting (2013), Raport The Innovation Maturity Model – The strategic and capability building steps for creating an innovative organisation.
3.Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Essmann H., du Preez N. (2009), An Innovation Capability Maturity Model – Devel-opment and initial application, World Academy of Science, „Engineering and Tech-nology”, 53, s. 435–446.
5.Estrin J. (2009), Closing the innovation gap, New York: McGraw-Hill.
6.Fagerberg J. (2006), Innovation: A Guide to the Literature, w: The Oxford Handbook of Innovation, red. J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson, Oxford: Oxford University Press.
7.Garcia R., Calantone R. (2002), A Critical Look at the Technological Innovation Ty-pology and Innovativeness Terminology: A Literature Review, „The Journal of Product Innovation Management”, No. 19, s. 110–132.
8.Gartner (2011), Raport A Maturity Model for Innovation Management.
9.Koberg C., Detienne D., Heppard K. (2003), An Empirical Test of Environmental, Or-ganizational, and Process Factors Affecting Incremental and Radical Innovation, „Journal of High Technology Management Research”, No. 14/1, s. 21–45.
10.KPMG (2014), Raport Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce.
11.OECD (2005), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczą-cych innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, wydanie trzecie, Komisja Europejska.
12.Schumpeter J. (1934), The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Harvard: Harvard University Press.
13.http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/ (2016).
14.https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (2016).
15.http://www.poig.2007-2013.gov.pl (2016).